Hufvudstadsbladet: Onoterade bolag lockar – se upp för de här riskerna

Hufvudstadsbladet: Onoterade bolag lockar – se upp för de här riskerna

Över 800 000 finländare äger aktier i börsbolag.   BILD: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA

Över 800 000 finländare äger aktier i börsbolag.

BILD: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA

 

PATRIK HARALD 19.8.2019

Nya digitala marknadsplatser gör det lätt för privatpersoner att investera i unga tillväxtbolag utanför börsen. Men experter påminner om riskerna.

Av tradition har börsen varit den handelsplats där privatpersoner kunnat bli delägare i noterade bolag genom att köpa deras aktier – och sälja dem vidare när man så önskat. Över 800 000 finländare äger aktier i börsbolag.

Ny lagstiftning och nya digitala plattformar har gjort det enkelt att ordna och delta i aktieemissioner också för nystartade, icke-börsnoterade tillväxtbolag. Enligt en rapport från Repo Media, som bland annat analyserar icke-noterade bolag, har 213 sådana emissioner genomförts under åren 2012–2018 via olika plattformar för så kallad gräsrotsfinansiering.


När räntan på bankinsättningar är noll ökar placerarnas intresse för nya alternativ. I en enkät som gräsrotsfinansieringsföretaget Springvest låtit göra bland aktiesparare, uppger 77 procent av de svarande att de antingen har placerat pengar i onoterade tillväxtbolag eller är intresserade av att göra det (bland personer under 50 år är siffran hela 89 procent). I en motsvarande enkät året innan var siffran 55 procent.

Enligt Päivi Malinen, vd på Springvest, är det ökade intresset en summa av flera faktorer.


– Placeringsformen har fått ökad synlighet när bland annat pensionsbolagen rapporterat att de fått störst avkastning från onoterade bolag. Dessutom har den finländska lagstiftningen varit en föregångare på området.

BILD: MAIJA HURME

BILD: MAIJA HURME

 

Stor potential – och risk

Om allt går bra kan ett ungt tillväxtföretag på sikt växa kanske tiofalt eller mer. En placerare som varit med från början har då chans att få rejäl avkastning på de satsade pengarna. Det är sådana utsikter som lockar. Att ett gammalt börsbolag skulle tiodubbla sina affärer är däremot mindre sannolikt.


Sett ur företagens synvinkel är den nya placeringsformen en utmärkt källa till finansiering när bankerna är restriktiva med sin långivning.


– Unga företag äger sällan fastigheter eller annan egendom, utan allt kapital finns mellan öronen. Det fungerar inte som säkerhet hos bankerna, men kan locka investerare, säger Elias Repo på Repo Media.


Ett syfte med en placering i ett onoterat tillväxtbolag kan givetvis vara ett genuint intresse för bolagets verksamhet, snarare än jakt på avkastning.

Trots att onoterade tillväxtbolag kan te sig lockande finns flera avigsidor, bland annat de här tre:

• Investeringarna är riskfyllda. Företagen är unga och oprövade kort, och trots att de ser lovande ut kan mycket gå snett. En vanlig bedömning är att bara ett av tio uppstartsföretag blir framgångsrikt (vissa anser att till och med den siffran är tagen i överkant). Repo Media har i sin rapport studerat de 23 företag som åren 2012 och 2013 skaffade finansiering via olika plattformar för gräsrotsfinansiering. Av dem går bara fyra med vinst i dag, och bara ett av dessa har delat ut vinst till aktieägarna. Av de 23 bolagen har ett gått i konkurs medan två inte har någon verksamhet. Resten går med förlust.

• Det finns ingen andrahandsmarknad för den här typen av aktier. På börsen är det i princip bara att trycka på säljknappen när man vill byta sina aktier mot pengar. Men att bli av med onoterade aktier är mycket svårt. Aktierna är illikvida.

– Beslutar man sig för att investera så får man vara beredd på att leva med bolaget väldigt länge, säger Elias Repo.

• Värderingsnivåerna är höga. Investerarna är alltså redo att betala ett alltför högt pris för onoterade bolag i relation till den stora osäkerheten och bristen på insyn. Den här bedömningen gör Vesa Puttonen, professor i finansiell ekonomi vid Aalto-universitetet.

– I princip är det bra för placerarna ju fler placeringsalternativ som finns. Men det gäller att hålla huvudet kallt. När tillväxtpotentialen i onoterade tillväxtbolag är stor så är det lätt att se allt i ett rosa skimmer och blunda för riskerna.

Puttonen påpekar att ett börsbolag förbundit sig att informera alla aktieägare jämbördigt om bolagets utveckling, både goda och dåliga nyheter. Ett onoterat bolag har inte samma skyldighet och då är risken att informationen får en allför positiv slagsida, vilket enligt Puttonen kan skapa en sorts berusning hos investerarna och få dem att betala mer för onoterade bolag än för noterade. Trots att det borde vara tvärtom.

– Onoterade bolag borde vara lägre värderade eftersom placerarna har rätt kräva en likviditetspremie (för att det är så svårt att sälja aktierna). Det här glöms lätt bort i någon sorts fartblindhet.

Tycker du att det just nu råder någon sorts berusning bland placerarna när det gäller onoterade bolag?

– I dagens nollräntemiljö är många placerares huvudvärk var de ska få avkastning. Då är i princip alla alternativ lockande. Jag har inga forskningsmässiga belägg, men visst, man kan se vissa drag av berusning. Fast det gäller också noterade bolag.

Enligt Puttonen är allt gott och väl så länge placerarna vet vad de vill ha och vad de placerar i.

– Men man glömmer lätt att den första placeringen bara är en inträdesbiljett till företagets affärsverksamhet. Det är vanligt att företaget i något skede ber ägarna om mer pengar för att överleva, kanske i flera omgångar, innan det visar sig om företaget blir en framgång eller en flopp.

Puttonen säger att han för egen del inte på väldigt länge har placerat i onoterade tillväxtbolag.

– Värderingarna är helt enkelt för höga. På börsen är värderingarna mera lockande, där är aktierna likvida och bolagen transparenta. Om inget verkligt speciellt kommer emot så ser jag ingen orsak att placera i onoterade bolag.

Päivi Malinen på Springvest, är medveten om riskerna och betonar vikten av riskspridning.

– Det är sant att riskerna är större i onoterade tillväxtbolag än i börsbolag med sin regelbundna rapportering. Det här försöker vi lyfta fram för placerarna. Vår rekommendation är att inte sätta mer än 20 procent av ens placeringsförmögenhet i tillväxtbolag. Det här är en placeringsform som kan ge mycket god avkastning om man går med i bolaget i ett tidigt skede, men det är bra att vara medveten om riskerna.

Enligt Malinen gäller det också att bereda sig på en lång placeringshorisont, onoterade tillväxtbolag är inget för den som jagar snabbvinster. Men det gäller å andra sidan också placeringar på börsen.

Malinen säger att Springvest noggrant analyserar bolagen och ordnar inte emissioner för riktigt unga företag. Inriktningen på företagen har ofta varit inom till exempel hälso- och miljöteknologi.

– Vi ordnar emissioner enbart för bolag vi själva tror på. Vi deltar också själva i emissionerna och sitter på så sätt i samma båt som placerarna.

I sin årliga tillväxtbolagsrapport skriver Springvest att man sedan starten 2012 ordnat 49 finansieringsrundor till 38 företag. Fjolårets mest framgångsrika företag är Karsa, vars omsättning växte med över 2 000 procent – givetvis från en låg nivå. Karsa, som är en spinoff från Helsingfors universitet, utvecklar en "elektronisk näsa" som kan upptäcka farliga ämnen till exempel i flygplatsernas säkerhetskontroller.

BILD: MAIJA HURME

BILD: MAIJA HURME

Mogna bolag

Alla onoterade bolag är dock inte unga tillväxtbolag. Privanet har i 20 år varit handelsplats för onoterade aktier i mera mogna bolag, där typiska aktier varit de gamla regionala telefonbolagen. I dag handlas till exempel icke-noterade bolag som St1, Laitilan Wirvoitusjuoma, Nokian Panimo, Rederiaktiebolaget Eckerö och Ruohonjuuri på handelsplatsens huvudlista.

– De senaste åren har mellan 60 och 70 bolags aktier handlats hos oss, största delen dock ganska sällan. Men i cirka 20 av bolagen görs affärer mer eller mindre dagligen. Volymerna kan i vissa fall vara större än i de minsta börsbolagen, säger Karri Salmi, vd på Privanet.


Även om också Privanet också har en lista för tillväxtbolag (Privanet Around) är det handeln med mogna bolags aktier som står i centrum. För dem erbjuder Privanet en andrahandsmarknad och fungerar på så sätt mer eller mindre som en nätmäklare för börsaktier. På grund av den lägre handelsaktiviteten kan säljtiderna dock vara långa. Vid handel med icke-noterade aktier betalas skatt på överlåtelsevinsten, men å andra sidan är skatten på vinstutdelningen lägre än på börsaktier.

Privanet är ensamt i sitt slag i Finland. Ett par försök har gjorts att starta liknande tjänster, men de har inte nått ända fram. Privanet har för sin del brottats med ekonomiska problem.

Enligt Salmi är antalet kunder färre än 20 000 vilket han tycker är lite i relation till det totala antalet aktiesparare i landet.

– Antalet kunde gott och väl vara uppemot 100 000, säger han.


https://www.hbl.fi/artikel/onoterade-bolag-lockar-se-upp-for-de-har-riskerna/

Kauppalehti: Ductor tekee energiaa jätteistä – Biokaasun ohessa syntyy typpi- ja fosforilannoitteita

Yhtiö haluaa biokaasusta merkittävän energianlähteen maailmalle. Biokaasun ohessa syntyy typpi- ja fosforilannoitteita, joiden hinta on 400–600 euroa tonnilta.

Ductor syntyi, kun huomasimme, että ruoan ja lannoitteiden tuotanto on hyvin öljy- ja fossiilivetoista. Lannoitteiden osuus tarkoittaa jopa puolta koko ruoantuotannossa, ja energia­kasveista esimerkiksi maissi vie tilaa ruoantuotannolta. Tartuimme tähän ja halusimme kehittää kiertotaloutta hyödyntämällä esimerkiksi kananlantaa sekä teuras- ja ruoka­talouden jätteitä. Kehitimme ideaa aluksi Helsingin yliopiston kanssa, ja vuonna 2015 alkoi kaupallinen tuotanto.

Kehittämämme teknologia sopii erityisesti biokaasun valmistuksen yhteyteen. 

Fermentointiteknologiamme ansiosta biokaasun ohessa syntyy sivutuotteena typpi- ja fosforilannoitteita, jotka sopivat myös orgaaniseen tuotantoon ja parantavat maan laatua. Koska niiden hinta on noin 400–600 euroa tonnilta, tuotetta voi kuljettaa pitkiäkin matkoja. Koko maailmassa on noin 17 000 biokaasulaitosta, ja niistä noin 95 prosenttia on EU-maissa ja 9 000 Saksassa. Meillä on tällä hetkellä allekirjoitettu toimitussopimuksia 28 miljoonan euron arvosta.Käynnissä on kaksi rakennusprojektia Saksassa ja Pohjois-Carolinassa, Yhdysvalloissa.

Toimitussopimusten lisäksi aiesopimuksia on noin 120 miljoonan euron edestä 

Euroopassa, Aasiassa ja Meksikossa.Neuvotteluja on käynnissä 400 miljoonan euron arvosta ympäri maailmaa. Me perustajat omistamme yhä Ductorin osake-enemmistön, ja Lifeline Ventures on ollut yhtiössä merkittävä sijoittaja vuodesta 2012 lähtien. Lisäksi omistajakunnassa on suomalaisia sukuyhtiöitä ja yksityissijoittajia.”

Kauppalehti 22.4.2019

Lue juttu Kauppalehdestä

Näyttökuva 2019-04-23 kello 9.56.39.png

Kauppalehti: Terveysteknologian kasvuyhtiö keräsi Suomen tähän mennessä suurimman joukkorahoituspotin

Terveysteknologiayhtiö NewIcon hankki 29. maaliskuuta päättyneellä rahoituskierroksella 4,999 miljoonaa euroa.

Kauppalehti 4.4.2019

Kertynyt summa on suurin Suomessa joukkorahoituksella koskaan kerätty rahoitus listaamattomalle kasvuyhtiölle. Sijoitusinnokkuuden taustalla on mahdollisesti osittain lääkehuollon automaation markkinoiden ennustettu kasvu.

Edellinen, vuonna 2017 osakeanti poiki yhtiölle 4,4 miljoonaa euroa. Joukkorahoituslain mahdollistama osakeannin maksimimäärä on 4,999 miljoonaa euroa.

NewIconin tavoitteena on saavuttaa markkinajohtajan asema kaikissa Pohjoismaissa sekä kasvaa nopeasti Lähi-idässä ja vuonna 2018 perustetun General Icon -yhteistyöyrityksen myötä Kiinassa. NewIcon tähtää yli 60 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2024.

NewIconin osakeannin järjesti sijoituspalveluyritys Springvest, joka järjesti myös NewIconin aiemman rahoituskierroksen vuonna 2017.

Edellinen osakeanti toi NewIconille lähes 300 uutta osakkeenomistajaa ja myös uusi ennätyssumma muodostuu lukuisista pienemmistä sijoituksista.

Springvestin mukaan joukkorahoitus on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi kasvuyhtiöille hankkia uutta pääomaa kasvua varten. Samalla se on mahdollistanut kasvuyhtiöihin sijoittamisen.

Linkki artikkeliin.

Suomen suurin osakeanti listaamattomalle kasvuyritykselle joukkorahoituksella

Suomen suurin osakeanti listaamattomalle kasvuyritykselle joukkorahoituksella

Springvest teki Suomen ennätyksen keräämällä lähes 5 miljoonaa euroa suomalaiselle NewIconille osakeannissa. Se on suurin joukkorahoituksella Suomessa koskaan kerätty rahoitus listaamattomalle kasvuyhtiölle.

Joukkorahoitus on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi kasvuyhtiöille hankkia uutta pääomaa kasvua varten. Samalla se on mahdollistanut useammille ihmisille lupaavimpiin kasvuyhtiöihin sijoittamisen.

Iso-Britanniassa joukkorahoitus on Euroopan suurinta.* Vuonna 2017 osakepohjainen joukkorahoitus kasvoi 22 % saavuttaen 333 miljoonaa puntaa. Joukkorahoituksen kasvun uskotaan jatkuvan ainakin vuoteen 2023 saakka.

 

Iso-Britanniassa tehdyssä kyselyssä 20 % yrittäjistä näki joukkorahoituksen toteuttamiskelpoisempana rahoitusstrategiana kuin pankkilainan (19 %). Iso-Britanniassa tapahtuva kehitys voi hyvinkin ennakoida Suomen rahoitusalan murrosta tulevina vuosina.

Suomessa on lähes 90 miljardia euroa rahaa pankkitileillä, jonka arvo inflaation vuoksi laskee joka ikinen päivä. Ainakin osa tästä rahasta olisi hyvä saada tuottavampaan ”työhön”, kasvattamaan yrityksiä ja työllistämään suomalaisia.

Ossi Parviainen Newicon.jpg

 

– Olemme erittäin tyytyväisiä Springvestin tapaan hoitaa rahoituskierros luotettavasti, nopeasti ja tehokkaasti. Me pystyimme keskittymään liiketoimintaan ja yrityksen kasvattamiseen, kun Springvestin asiantunteva organisaatio hoiti rahoituskierroksen, kommentoi NewIconin toimitusjohtaja Ossi Parviainen.

Terhi vakavampi hyvä.jpg

NewIcon oli Springvest Oy:n rahoituskierroksella toistamiseen. Vuonna 2017 yhtiölle kerättiin 4.3 miljoonaa euroa joukkorahoituksella.

 

”NewIconin perjantaina päättyneellä rahoituskierroksella kerättiin maksimimäärä, eli 4.999 miljoonaa euroa. Se on Suomen ennätys. Arvostamme myös sitä, että yrityksen johto on luottanut meihin toistamiseen”, toteaa toimitusjohtaja Terhi Vapola Springvestistä.

* Lähteet: Cambridge Centre for Alternative Finance, 2018; Business Leader, 2019.

Nokia-puhelinyhtiö HMD Globalin johtaja nousee Piceasoftin toimitusjohtajaksi

Nokia-puhelinyhtiö HMD Globalin johtaja nousee suomalaisen ohjelmistoyritys Piceasoftin toimitusjohtajaksi.

Suomalaisen Nokia-puhelinyhtiö HMD Globalin operatiivisena johtajana aiemmin toiminut Pia Kantola nousee toisen suomalaisyhtiön, vuonna 2012 perustetun Piceasoftin toimitusjohtajaksi.

Pia Kantola aloittaa Piceasoftin johdossa 1. heinäkuuta.

Nopeasti kasvanut Piceasoft tarjoaa operaattoreille ja jälleenmyyjille ohjelmistoja, joilla ne voivat tarjota puhelimen vaihtoa helpottavia palveluita asiakkailleen. Kokonaisuuteen kuuluu ohjelmisto tietojen siirtoon vanhasta puhelimesta uuteen, tietojen tyhjennykseen sekä lisäksi uudempana lisäyksenä ratkaisu vaihdossa annettavan puhelimen diagnosointiin ja arviointiin.

Nykyinen toimitusjohtaja Jyri Roselius jatkaa Piceasoftin toimitusjohtajana vielä kesäkuun 2019 loppuun asti, jonka jälkeen hän keskittyy johtamaan liiketoiminnan kehitystä ja myyntiä maailmanlaajuisella tasolla.

”Pian nimitys toimitusjohtajaksi on selkeä osoitus yhtiön valmiudesta seuraavaan kasvuvaiheeseen: hän tuo vahvan kokemuksen eri matkapuhelinten jakelukanavista ja liiketoiminnan maailmanlaajuisesta skaalaamisesta ja yhtiön toimintojen pyörittämisestä”, kommentoi Piceasoftin hallituksen puheenjohtaja Risto Kivipuro.

Lue lisää.

Uusi teknologia.fi: NewIconin robotit hoitavat lääkehuollon

Jyväskylään parhaillaan rakentuvan sairaala Novaan tulee huippunykyaikainen lääkerobotti, jonka toimittaa älylääkekaappeineen kuopiolainen Newicon. Keski-Suomen keskussairaalan teknologiaratkaisut ovat herättäneet kiinnostusta kotimaan lisäksi myös ulkomailla.

Newiconin IV ICON Twinsissä toinen robottikäsi sekoittaa ensin lääkeaineet, jonka jälkeen toinen vetää kuiva-aineesta liuotetun antibioottiliuoksen valmiiksi lääkeruiskuun.

Syksyllä 2020 valmistuva Sairaala Nova on ensimmäinen 2000-luvulla Suomessa rakennettava kokonaan uusi sairaala. Sairaalassa otetaan laajasti käyttöön uusinta teknologiaa, joka tarkoittaa isoja muutoksia sairaalan arkeen ja toimintatapoihin.

Jotta siirtymävaihe uuteen sairaalaan tapahtuisi sujuvasti, valmistaudutaan toimintatapojen muutoksiin jo nyt. Jyväskylän keskussairaalassa on käytössä jo yksi NewIconin testiälylääkekaappi sairaala-apteekissa ja kaksi tuotantokaappia sairaalan osastoilla. Novaan älylääkekaappien asennus aloitetaan syksyllä 2019.

Newiconin toimittamien eMED ICON -älylääkekaappien ja IV ICON Twins -antibioottirobotin lisäksi Novaan tulee muun muassa putkipostijärjestelmä, keräilyvarastoautomaatti ja Unit Dose –annosjakelulaitteisto. Se mahdollistaa lääkkeiden yksittäispakkaamisen ja sähköisen tunnistamisen yksilöllisen tunnisteen avulla.

Lue lisää

Joukkorahoitus rakentaa finanssialan murrosta?

Joukkorahoitus rakentaa finanssialan murrosta?

Repo Median Joukkorahoitusraportin mukaan joukkorahoituksella kerättiin viime vuonna noin 51 miljoonaa euroa ja kumulatiivisesti joukkorahoituksella on kerätty jo 179 miljoonaa euroa pääomia kasvuyhtiöihin. Edellisenä vuonna suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt sijoittivat suomalaisiin yrityksiin 59 miljoonaa ja enkelisijoittajat 26 miljoonaa (Fiban, 2018). Ennakkotietojen mukaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2018 pääomasijoittajat sijoittivat yhteensä 53 miljoonaa euroa (FVCA, 2019i). Kokonaisuudessaan siis osakepohjaisen joukkorahoituksen merkitys suomalaisten kasvuyhtiöiden rahoittajana on erittäin merkittävä ja se on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä kasvuyhtiöiden rahoituskanava.

Tyypillisesti ammattimaisen pääomasijoittajan rahoituksen saaneiden yhtiöiden kannattavuus oli keskiarvoisesti negatiivinen, mutta ne kasvoivat keskimääräisesti jopa kuusi kertaa nopeammin kuin verrokkiyhtiöt (FVCA, 2019ii). Rahalla palkattiin lisää pätevää henkilökuntaa, jonka avulla yhtiöt pystyivät ajamaan vahvaa kasvua.

 

Springvestin ammattimaista valintaprosessia voidaan hyvin verrata pääomasijoittajien tai enkelisijoittajien tapaan valita lupaavimmat kasvuyhtiöt. Rahoitusta haetaan nimenomaan tyypillisesti kasvuun ja kansainvälistymiseen, ja sillä on vahva työllistävä vaikutus.

 

Repo Median tutkimuksessa todettiin, että osakeantien arvostustaso on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Eri yhtiöiden arvostustasojen vertailu keskenään ei kuitenkaan ole ihan suoraviivaista, koska valuaatio on sidonnainen moniin eri tekijöihin. Siihen vaikuttaa mm. elinkaaren kehitysvaihe, toimiala, liiketoimintamalli, teknologiadistruption mahdollisuudet, kilpailuetu, globaalit skaalausmahdollisuudet, tiimin kompetenssit ja exit-potentiaali. Springvestin rahoituskierroksilla on usein ammattimaisia sijoittajia mukana ja Springvest tulee itsekin kohdeyhtiön omistajiksi. Tämän vuoksi tuotto-odotukset sijoituskohteiden valinnassa korostuvat.

 

Iso-Britanniassa joukkorahoitus on Euroopan suurinta. Vuonna 2017 osakepohjainen joukkorahoitus kasvoi 22 % saavuttaen 333 miljoonaa puntaa (Cambridge Centre for Alternative Finance, 2018). Joukkorahoituksen kasvun uskotaan jatkuvan ainakin vuoteen 2023 saakka. (Business Leader, 2019). Yrittäjistä suurempi osa näki joukkorahoituksen pankkilainaa toteuttamiskelpoisempana rahoitusstrategiana (20 % vs. 19 %) (ibid.)   Iso-Britanniassa tapahtuva kehitys voi hyvinkin ennakoida Suomen rahoitusalan murrosta tulevina vuosina.

Pörssisäätiön mukaan Suomessa on nyt noin 90 miljardia euroa rahaa pankkitileillä, jonka arvo inflaation vuoksi laskee joka ikinen päivä. Ainakin osa tästä rahasta olisi hyvä saada tuottavampaan työhön, kasvattamaan yrityksiä ja työllistämään suomalaisia.

 

 

Terhi Vapola

Toimitusjohtaja, KTT

Springvest Oy

NewIcon mullistaa lääkehuollon

NewIcon Oy toimii globaalien trendien aallonharjalla. Näitä ovat ikääntyvä väestö sekä digitalisaation ja robotiikan räjähdysmäinen kasvu. Lääkehuollon automaation järjestelmien ja laitteiden markkinan on ennustettu kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, ollen vuonna 2018 5,5 miljardia euroa ja 2025 jo 9 miljardia euroa*. Kokonaismarkkinasta ennustetaan silloinkin olevan vasta alle 10 % automatisoitu.

NewIconin tarjoaman palvelun hyöty asiakkaille

Lääkelogistiikan digitalisoinnilla ja automatisoinnilla saavutetaan todistetusti merkittäviä suoria kustannussäästöjä sairaaloissa ja apteekeissa. Ne vähentävät työvoiman tarvetta, pienentävät varastoihin sitoutunutta pääomaa, lääkehävikkiä sekä käsin tehtävää dokumentaatioita.

Epäsuorasti säästöjä saadaan myös lääkitysvirheiden vähenemisestä seuraavan paremman potilasturvallisuuden kautta. Myös työturvallisuuden paraneminen lisää tuottavuutta ja tuo säästöjä, kun monet toimitusprosessin terveydenhuollon ammattilaisille riskialttiit ja kuormittavat työvaiheet vältetään. Aikaansaadut säästöt työvoimassa voidaan puolestaan kohdentaa asiakas- tai hoitotyöhön, jolloin palvelun laatu paranee.

Yhtiön liikevaihdon kehitys

Yhtiön vuoden 2018 tilintarkastamattomien lukujen perusteella NewIconin vuoden 2018 liikevaihdon (n. 7,3 MEUR) kasvu suhteessa vuoden 2017 liikevaihtoon (n. 4,4 MEUR) on ollut yli 65 %.

Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2019 jo noin 10 miljoonaan euroon ja jatkaen siitä kasvuaan vuoteen 2024 mennessä yli 60 miljoonaan euroon. 

Yhtiöön ovat aikaisemmin sijoittaneet Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Highlight Health Investment Limited yhteensä noin 6,8 miljoonaa euroa.

Exit-skenaariot

Yhtiön näkemyksen mukaan todennäköisyys sille, että Yhtiössä toteutetaan exit muutaman vuoden sisällä, on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon yrityskauppoja ja kauppahinnat ovat suuria. Yhtiön johdolla, hallituksella sekä pääomistajilla on vahvaa osaamista ja kokemusta aikaisemmista yrityskaupoista.

 

tyttökoneella.png
Springvest välitti 17 miljoonaa euroa kasvuyhtiöille

Springvest välitti 17 miljoonaa euroa kasvuyhtiöille


Springvest Oy on tarjonnut vuodesta 2012 lähtien suomalaisille mahdollisuutta hajauttaa omia sijoituksiaan listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin. Viime vuonna rahoituskierroksia oli yhteensä kahdeksan, keskimäärin kooltaan noin 2 miljoonaa euroa. Suurin rahoituskierros oli 4 miljoonaa euroa.

”Yleensä rahoituskierroksia on vain yksi kerrallaan. Valitsemme sadoista rahoitusta hakevista kasvuyhtiöistä sijoituskohteiksi lupaavimmat yhtiöt. Ammattimaista valintaprosessiamme voidaan hyvin verrata pääomasijoittajien tai enkelisijoittajien standardeihin. Panostamme laatuun, emme määrään”, toimitusjohtaja Terhi Vapola kertoo ja jatkaa:

 

”Sijoittajapuolella viime vuoden lokakuussa alkanut arvopaperimarkkinoiden hermoilu näkyi pienenä laskuna viimeisten rahoituskierrosten euromäärissä. Samaan aikaan kuitenkin monet sijoittajat ovat siirtäneet pörssisijoituksista varojaan listaamattomiin kasvuyhtiöihin, joihin eivät kurssiheilahtelut samalla tavalla vaikuta. Lisäksi uusi riippumaton sijoitusneuvontamme tarjoaa myös kansainvälisiä ETF-rahastoja, jotka sopivat hajauttamaan riskiä. ETF-rahastoista löytyy myös hyviä defensiivisiä vaihtoehtoja.”

 

 

Rahoituskierroksia monipuolisille kasvuyhtiöille

 

Tutuille kohdeyrityksille tehdyt jatkokierrokset menivät nopeasti kaupaksi sijoittajille. Esimerkiksi Springvestin kolmas rahoituskierros Mobidiagille merkittiin täysimääräisesti ennen merkintäajan päättymistä.  Yhteensä Springvest on kerännyt osakeanneissa Mobidiagille jo noin 9,5 miljoonaa euroa. Mobidiag kehittää diagnostiikkaa, jolla selvitetään taudin aiheuttaja nopeasti ja näin autetaantaistelussa antibiooteille vastustuskykyisiä ”superbakteereja” vastaan. 

 

Ductorin toinen rahoituskierros järjestettiin vuoden 2017 lopussa, josta osa välitettiin vuoden 2018 alussa. Springvest on kerännyt Ductorille yhteensä jo noin 6,5 miljoonaa euroa. Ductor on cleantech-yritys, jonka kehittämä teknologia mullistaa biokaasuteollisuuden. Myös kliinisten diagnostiikkatestien validointeja tekevälle Finbiosoftille ja interaktiivisia pelialustoja urheilutapahtumiin tekevälleUplauselle kerättiin osakeanneilla omaa pääomaa toistamiseen.

 

”Kohdeyrityksemme ovat monipuolistuneet. Suurin osa on edelleen vastuullisia tavalla tai toisella – terveysteknologian tai ympäristövastuun alalta - mutta moni ensimmäistä kertaa rahoituskierroksella ollut yritys on suomalaista kuluttajaa lähempänä”, Terhi Vapola kuvailee.

 

Uusia tulokkaita Springvestin rahoituskierroksilla olivat terveysteknologian puolelta biohajoavia implantteja valmistava Bioretec ja henkilökohtaisen terveysteknologian edelläkävijä Vivago, polttokennoteknologiaa hyödyntävä cleantech-yhtiö Convion, lisäaineettomien elintarvikkeiden ketjua ja verkkokauppaa kehittävä It´s Pure sekä Digital Fabric, jonka mobiilipalvelu ja kauppapaikka Zadaa sopii itselle sopivien vaatteiden myyntiin ja ostamiseen.

 

 

Sijoitusten keskikoko pysynyt korkeana

 

Keskimääräisen sijoituksen koko oli noin 11.400 euroa Springvestin järjestämillä rahoituskierroksilla vuonna 2018. Vaikka keskisijoitus on pysynyt jo vuosia korkeana, joillekin listaamattomista kiinnostuneille sijoittajille tuhansien eurojen minimisijoitus saattaa kuitenkin olla liikaa.

 

”Haluamme antaa uusille sijoittajille mahdollisuuden kokeilla kasvuyhtiöihin sijoittamista. Siksi kampanjoimme parhaillaan, että minimisijoitus voi olla jopa alle 1000 euroa. Keräämällä pienistä sijoituksista oman salkun, voi ”pikkuenkelinä” seurata lupaavien kasvuyhtiöiden menestystarinoita ja mahdollisesti ajan kanssa sijoittaa enemmän”, Terhi Vapola toivoo.

 

Exit – eli listautuminen pörssiin tai yrityskauppa - on kasvuyhtiöihin pidemmän aikaa sijoittaneille yhä lähempänä. FIBANille tehdyn pro gradu -työn mukaan keskimääräinen sijoitusaika ennen exitiä on ollut enkelisijoittajilla viisi vuotta. Kansainväliset tutkimukset antavat arvion 3-5:stä tai jopa 5-8 vuodesta.

 

FiBANin[1] mukaan keskimäärin 10 % ammattimaisista bisnesenkelisijoituksista onnistuu hyvin, 40 % kohtalaisesti ja 50 % sijoituksista epäonnistuu, ainakin osittain. Kasvuyhtiöihin sijoittamiseen sisältyy siis aina riski.  Tämän vuoksi kasvuyhtiösijoituksista kannattaa rakentaa portfolio, listaamattomien yhtiöiden sijoitussalkku. 

 

 

 

 

[1] FIBAN  (Finnish Business Angels Network) on suomalainen, voittoa tavoittelematon, kansallinen yksityissijoittajayhdistys, jonka tavoitteena on edistää yksityishenkilöiden sijoitusten tekemistä listaamattomiin potentiaalisiin kasvuyrityksiin. 

 

Springvest on 2012 perustettu moderni sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa mahdollisuuksia sijoittaa lupaavimpiin listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Listaamattomat yhtiöt tarjoavat sijoittajalle uudenlaisia mahdollisuuksia; kasvuyhtiöt ovat korkean potentiaalin, mutta myös korkean riskin sijoituskohteita. Portfolion rakentaminen auttaa hajauttamaan riskiä. Springvest Varainhoito tarjoaa asiakkailleen riippumatonta sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa. 
 

Lisätietoja:

Terhi Vapola, toimitusjohtaja, Springvest Oy, puh. 040 803 6407
Veera Hämäläinen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Springvest Oy, 040 621 4747

Illallismenu kahdelle - onnea arvonnan voittajalle!

Illallismenu kahdelle - onnea arvonnan voittajalle!

Springvestin syksyn tapahtumissa ja verkkokampanjassa saattoi osallistua arvontaan, jossa palkintona oli illallismenu kahdelle.

Ravintola Grön tarjoaa maukasta, modernia, kasvipainotteista ja inspiroivaa ruokaa. Illalliskortti on kahdelle ja sisältää neljän ruokalajin “Grön menun”. Ruoka on kausi- ja luomukeskeistä, ja keittiössä käytetään mahdollisimman paljon pohjoismaalaisia ja luonnon omia villituotteita.

Ravintolaäänestyksissä mainetta niittänyt Grön sai ensimmäisen Michelin-tähtensä vuonna 2018. Suomen Gastronominen seura valitsi vuonna 2017 Kampissa sijaitsevan Grönin Vuoden ravintolaksi.

Arvonta on suoritettu ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Arvonnan voittaja saa lahjakortin, jolla saa illallismenun kahdelle (ruokaviinipaketin kera) Ravintola Grönissä. Palkinnon arvo on 216 euroa. Ravintola sijaitsee Kampissa, osoitteessa Albertinkatu 36, 00180 Helsinki. Lahjakortti on voimassa 2019 lokakuun loppuun saakka.

Sijoitus-Invest messuilla voi voittaa illallismenun kahdelle

Sijoitus-Invest messuilla voi voittaa illallismenun kahdelle

Terhi Vapola, Springvestin toimitusjohtaja, kertoo Sijoitus-Invest -messuilla Helsingissä, miksi kannattaa sijoittaa listaamattomiin kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin. Hän on Messukeskuksessa päälavalla torstaina kello 13.

Tapahtumassa valitaan parhaat yksityissijoittajat Yksityissijoittaja-kilpailussa. Kilpailussa äänestetään parasta suurta, keskisuurta ja pientä Helsingin pörssin päälistan yhtiötä. Lisäksi valitaan paras yhtiö First North -listalta. Pörssiyhtiön paneelikeskustelussa suomalaisjohtajat pohtivat, miltä Suomen osakemarkkinat näyttävät ulkopuolisen näkökulmasta. Aamutilaisuus käsittelee Markkinaraadissa ajankohtaisia talousaiheita. Tapahtuman iltatilaisuudessa torstaina puhutaan tekoälystä ja teknologiatrendeistä – miten nämä vaikuttavat sijoittamiseen?

Springvest on mukana 22.-23.11.2018 Sijoitus-Invest -messuilla myös omalla osastolla päälavan lähellä, numero 5C30. Siellä kannattaa osallistua arvontaan, jossa voi voittaa illallismenun kahdelle. Ravintola Grön tarjoaa maukasta, modernia, kasvipainotteista ja inspiroivaa ruokaa. Illalliskortti on kahdelle ja sisältää neljän ruokalajin “Grön menun”. Ruoka on kausi- ja luomukeskeistä, ja keittiössä käytetään mahdollisimman paljon pohjoismaalaisia ja luonnon omia villituotteita.

Ravintolaäänestyksissä mainetta niittänyt Grön sai ensimmäisen Michelin-tähtensä vuonna 2018. Suomen Gastronominen seura valitsi vuonna 2017 Kampissa sijaitsevan Grönin Vuoden ravintolaksi.

Arvonnan säännöt

Osallistuminen arvontaan tapahtuu joko Springvest Oy:n messuosastolla Sijoitus-Invest -tapahtumassa tai muissa Yhtiön sijoittajatapaamisissa, sosiaalisessa mediassa tai digitaalisissa kampanjoissa antamalla yhteystiedot Springvestille ja samalla osallistuen arvontaan!

 

Arvonnan voittaja saa lahjakortin, jolla saa illallismenun kahdelle (ruokaviinipaketin kera) Ravintola Grönissä. Palkinnon arvo on 216 euroa. Ravintola sijaitsee Kampissa, osoitteessa Albertinkatu 36, 00180 Helsinki. Lahjakortti on voimassa vuoden, 2019 lokakuun loppuun saakka.

Arvontaan voi osallistua 22.11.-16.12.2018 myös Springvestin verkkosivuilla springvest.fi lähettämällä yhteyspyynnön miltä tahansa sivulta. Esimerkiksi klikkaamalla tästä.

 

Arvonta toteutetaan 17.12.2018 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta.

Mahdollisen arpajaisveron maksaa Springvest Oy.

gron lautanen.jpg
Kasvuyhtiösijoittamisen rinnalle riippumaton sijoitusneuvonta ja omaisuudenhoito

Kasvuyhtiösijoittamisen rinnalle riippumaton sijoitusneuvonta ja omaisuudenhoito

Finanssivalvonta on myöntänyt Springvest Oy:lle toimiluvan laajennuksen kattamaan omaisuudenhoidon. Springvest on tarjonnut vuodesta 2012 lähtien suomalaisille mahdollisuutta hajauttaa omia sijoituksiaan listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin. Se on alansa suurin toimija listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeanneissa. Nyt Springvest laajentaa toimintaansa ja tuo tuoretta näkemystä myös varainhoitoon. 

Monet menestyneet sijoittajat ovat jo pitkään tienneet, että tuloshakuiselle sijoittajalle sopiva yhdistelmä on ETF ja listaamattomat. Listaamattomat kasvuyhtiöt tuovat suurta tuottopotentiaalia ja ETF-rahastot kulutehokasta mallia, jolloin ne täydentävät toisiaan tehokkaasti.

 

”Olemme tuoneet laajemmalle joukolle sijoittajia sellaisia sijoitusinstrumentteja listaamattomiin kasvuyhtiöihin, jotka ovat aiemmin kuuluneet vain ammattimaisten sijoittajien työkalupakkiin. Nyt haluamme tehdä saman varainhoidossa eli tarjota varainhoitoa laajemmalle joukolle sijoittajia”, kertoo toimitusjohtaja Terhi Vapola Springvestistä.

 

Listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittaminen sisältää suuren tuotto-odotuksen, mutta aina myös suuren riskin:

 

”Suosittelemme aina asiakkaitamme hajauttamaan sijoituksensa siten, että listaamattomiin kasvuyhtiöihin sijoittaminen on vain pieni osa sijoitussalkussa. Sen osan riskiä hallitaan hajauttamalla sijoitukset useiden eri listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin.  Springvest tarjoaa vain sellaisten yhtiöiden osakkeita, jotka se on nähnyt omien analyysien perusteella lupaavimpina”, Terhi Vapola painottaa.

 

”Suurin osa asiakkaidemme sijoituksista – usein jopa yli 90 prosenttia – ei ole kasvuyhtiösijoitussalkussa vaan muissa sijoitusinstrumenteissa tai pankkitileillä. Tähän saumaan haluamme nyt tarjota riippumatonta sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa. Kustannustehokkaan hinnoittelun ansiosta pystymme tarjoamaan erittäin kilpailukykyistä tuottoa ja silti laadukasta varainhoitopalvelua”, Terhi Vapola lupaa.

 

 

Asiakkaan etu edellä

 

Springvest Oy Varainhoito tarjoaa asiakkailleen Mifid2-direktiivissä tarkoitettua riippumatonta sijoitusneuvontaa sekä omaisuudenhoitoa. Riippumaton sijoitusneuvonta edellyttää muun muassa laajaa sijoitustuotteiden valikoimaa useiden eri valmistajien valikoimasta ja käytännössä estää omien tuotteiden tarjoamisen asiakkaille.

 

”Tavoitteenamme on tarjota asiakkaan kannalta parhaita sijoitusratkaisuja. Emme ota vastaan palkkioita muilta tahoilta kuin omilta asiakkailtamme. Tällä varmistamme, että toimintaamme ohjaa asiakkaan paras intressi eikä esimerkiksi sijoitustuotteiden valmistajilta saadut palkkiot”, Springvest Oy varainhoidon johtaja Petri Karhapää korostaa. Hän on toiminut aiemmin pörssiyritysten rahoitusriskien hallintaan liittyvissä tehtävissä, johtavien eläkeinstituutioiden sijoitustehtävissä sekä varakkaiden yksityishenkilöiden salkunhoitajana. 

 

 

Tulokset puhuvat puolestaan

 

Akateemiset tutkimukset ja käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että sijoitusmenestykseen vaikuttaa eniten sijoitustoiminnan kulut, suunnitelmallisuus, sopiva riskitaso ja hajautus. Aktiivisen salkunhoidon tuloksellisuus ei riitä pääsääntöisesti kattamaan toiminnan korkeita kustannuksia. Springvest Varainhoito reagoi tähän tarjoamalla asiakkailleen markkinoiden mahdollisesti tehokkaimman rahoitusvälineiden välitys- ja säilytyspalvelun, asiakkaalle sopivan ja globaalisti hajautetun passiivisen sijoitussalkun sekä markkinoiden kulloinkin edullisimmat sijoitusvälineet asiakkaiden tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Petri Karhapään mukaan jatkuvasti kasvava uutisvirta aiheuttaa haasteita sijoittajalle. Monet sijoitustoimialan liiketoimintamallit suorastaan ruokkivat lyhytnäköisyyttä, ahneutta ja pelkoakin - yleensä aiheettomasti.

 

“Haluamme luoda asiakkaillemme hälyvapaan toimintaympäristön, jossa asiakas pystyy keskittymään olennaiseen, tekemään tietoon perustuvia päätöksiä sekä saavuttamaan näin paremmin sijoittamisen tavoitteensa.”

 

 

Globaalisti hajauttava nukkuu yönsä rauhallisemmin

 

Petri Karhapää korostaa, että sijoittajan kannattaa sisällyttää omaan suunnitelmaansa myös salkun heiluntaa rauhoittavia sijoituskohteita. Hajauttamalla osakesijoituksia globaalisti, salkun suurimmat yhtäkestoiset laskujaksot ovat lähes aina pienempiä. Edelleen salkun riskitasoa voi hallita paremmin sisällyttämällä omaan suunnitelmaan globaalisti hajautettuja korkosijoituksia. Korkosijoitusten arvo tulee korostetusti esille silloin, kun sijoitusmarkkinat hermoilevat.

 

Esimerkiksi lokakuun aikana monien korkosijoitusten arvo Yhdysvalloissa ja Aasiassa nousi selvästi, vaikka osakkeiden arvo laski. Globaaleilla korkomarkkinoilla on myös tuottomahdollisuuksia. Sopiva määrä korkosijoituksia vaihtelee sijoittajasta riippuen. Asiakkaan parhaan intressien mukaisesti toimivalle riippumattomalle sijoitusneuvojalle asiakkaalle sopivan salkun määrittäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Talouselämä: Listaamattomaan kasvuyhtiöön sijoittamisessa motivoi tuotto ja jännityskin – pelko estää vain harvaa Suomessa

 

Vajaa kolmannes niistä, jotka eivät ole sijoittaneet listaamattomiin kasvuyhtiöihin, ilmoittaa riittävän tiedon puutteen suurimmaksi esteeksi.

 

Kasvuyhtiöön sijoittamisessa sijoittajia motivoi korkean tuoton lisäksi vastuullisuus, jännitys ja suomalaisten yhtiöiden tukeminen.

 

Tämä selviää sijoituspalveluyhtiö Springvestin Sijoittajatutkimuksesta, johon vastasi reilut tuhat suomaalista sijoittajaa. Heistä valtaosa oli Osakesäästäjien Keskusliiton jäseniä. Aalto-yliopiston opiskelijat tekivät kyselyn keväällä 2018.

 

”Hyvin usealla sijoittajalla nousee esille halu tukea yrittäjyyttä ja yrittäjiä. Mahdollisesti oma yrittäjätausta vaikuttaa intoon auttaa seuraavaa sukupolvea eteenpäin. Ja monet haluavat olla mukana viemässä Suomea maailmankartalle”, Springvestin toimitusjohtaja Terhi Vapola kertoo tiedotteessa.

 

 

 

 

 

Taloussanomat: Näin sijoitat kuin Suomen rikkaimmat

Taloussanomat: Näin sijoitat kuin Suomen rikkaimmat

Rikkain kymmenes omistaa miltei puolet suomalaisten kaikesta omaisuudesta, kertoi Tilastokeskus tiistaina. Heidän tapansa sijoittaa poikkeaa tavallisesta mattimeikäläisestä.

Joku ehkä miettii, miten tuohon joukkoon voisi päästä. Vastaus ei ole asunnon ostaminen arvonnousun toivossa, kuten joskus oli tapana. Asuntojen arvot ovat jo pitkään polkeneet paikoillaan.

Rikkaiden kerhoon pääsee tätä nykyä sijoittamalla listaamattomaan yhtiöön. Varakkaimpien kotitalouksien omaisuudesta hieman alle puolet on rahoitusvarallisuutta ja siitä merkittävä osa on listaamattomien yhtiöiden nettovarallisuutta.

Listaamattomiin yhtiöihin sijoittaminen ei kuitenkaan ole erityisen halpaa. On oltava valmiiksi rahoissaan, jotta homma toimisi. Harva on, sillä suomalaisista kotitalouksista valtaosan varallisuus koostuu enimmäkseen kiinteästä omaisuudesta, kuten autoista ja omistusasunnoista.

Tällainen omaisuus ei nykypäivänä ole kovinkaan tuottavaa. Varakkaat kotitaloudet eroavat vähävaraisemmista juuri sillä, että heidän omaisuutensa on tuottavaa.

Lue lisää

Lähde: Taloussanomat 6.6.2018

Viisi myyttiä kasvuyhtiösijoittamisesta - totta vai tarua?

Viisi myyttiä kasvuyhtiösijoittamisesta - totta vai tarua?

 

Sijoittaminen kasvuyhtiöihin on yhä trendikkäämpää. Sijoittamiseen liittyy kuitenkin paljon uskomuksia ja myyttejä. Springvestin toimitusjohtaja Terhi Vapola ampuu alas joitakin uskomuksia, jotka ovat pelkkiä myyttejä. Joissakin myyteissä on mukana vähintään totuuden siemen.

 

Myytti 1. Kasvuyhtiöihin sijoittaminen on kuin lottoamista.

Totta ja tarua. On totta, että kasvuyhtiöihin sijoittaminen on riskipitoista, koska hinnan arviointi perustuu pääasiassa tulevaisuuden ennusteisiin ja odotuksiin. Erittäin suureen tuottopotentiaaliin liittyy myös suurempi riski.

Springvest toimii kuten pääomasijoittaja tai enkelisijoittaja, joka käy monia yhtiöitä läpi ja valitsee oman näkemyksensä ja analyysiensa perusteella lupaavimmat kasvuyhtiöt. Sijoittajat päättävät, haluavatko sijoittaa. Sijoittajat myöskin päättävät, miten moneen kasvuyhtiöön sijoituksensa hajauttavat. Sijoittaja voi valita jo valmiiksi seulotuista kasvuyhtiöiden osakeanneista itseään eniten kiinnostavat. Lottoaminen on siitä hyvin kaukana.

Mutta tietenkin on hyvä hajauttaa tehtyjä sijoituksia, ja suosituksemme on laittaa enintään 20 % omasta sijoitusvarallisuudestaan riskipitoisiin sijoituksiin.

 

Myytti 2. Huonot yhtiöt päätyvät joukkorahoitukseen

Myytti. Usein tilanne on juuri päinvastoin. Esimerkiksi Springvest saa ison määrän yhteydenottoja kasvuyhtiöiltä ja valitsee oman näkemyksensä mukaan vain kaikkein lupaavimmat kasvuyhtiöt rahoituskierroksille. Ammattitaitoisen valintaprosessin tarkoitus on nimenomaan karsia jyvät akanista. Koska Springvest on markkinoiden ainoana joukkorahoitustoimijana onnistunut kaikissa tekemissään rahoituskierroksissa, yhä paremmat ja paremmat yhtiöt hakeutuvat sen rahoituskierroksille. Positiivinen kierre ruokkii itseään.

Springvestin vahvassa intressissä on valita kasvuyhtiöitä, joiden menestymisen mahdollisuuksiin uskomme, sillä tulemme jokaisen kierroksen kautta myös itse kohdeyhtiön omistajaksi. Rahoituskierroksia järjestetään vain 6-8 vuodessa.

Iso osa kohdeyhtiöistä tavoittelee suurta kasvua ja kansainvälistymistä - pääoma investoidaan kasvuun. Siksi kohdeyhtiöt eivät usein rahoituskierroksen aikana vielä tee tulosta. Osa kohdeyhtiöistä pyrkii kaupallistamaan pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä, eikä siksi alkuvaiheessa tee edes liikevaihtoa.

Kasvuyhtiöitä pidetään kuitenkin yhtenä parhaista sijoituskohteista, mikäli hakee korkeaa tuottoa. Suuri osa ammattimaisista pääoma- ja enkelisijoittajista uskoo, että tänä päivänä parhaat tuottomahdollisuudet ovat nimenomaan startup- ja kasvuyhtiöissä. 

 

Myytti 3. Kasvuyhtiöiden valuaatiot ovat ylihinnoiteltuja

Myytti. Usein pohditaan, onko kohdeyhtiöiden arvostus arvioitu liian korkeaksi. Tulevaisuuden kasvuun pohjaavalla tuottopotentiaalilla on keskeinen merkitys arvostustasoa arvioitaessa. Luonnollisesti tästä syystä sijoitus kasvuyhtiöön on korkean riskin sijoittamista.

Springvest järjestää rahoituskierroksia vasta sen jälkeen, kun yrityksen tuotekonsepti on jo todennettu ja kohdeyhtiön ydintiimi on valmis kaupallistamaan ja kansainvälistämään sen. Springvest ei siis tyypillisesti järjestä seed-rahoituskierroksia. Koska kohdeyhtiöt ovat jo pidemmällä kuin varhaisen vaiheen startupit, kohdeyhtiöiden valuaatio on jo korkeammalla kuin tyypillisillä enkelisijoituskierroksilla.

Usein Springvestin rahoituskierroksilla sijoittajat pääsevät merkitsemään osakkeita samaan hintaan kuin nykyiset omistajat tai pääomasijoittajat.

Valuaation oikeaa tasoa ei pysty lopullisesti arvioimaan ennen exitiä, joka yleensä on vasta useamman vuoden kuluttua. Kasvuyhtiöissä puhutaan usein kertoimista, eikä prosenteista. Eli saako sijoituksen takaisin esimerkiksi kaksin- tai viisinkertaisena. Pörssiyhtiöiden keskimääräisiin tuottoprosentteihin verrattuna nämä luvut ovat erittäin korkeita.

Toki tuotto ja riski kulkevat käsikädessä: kasvuyhtiöissä on merkittävä riski, että kohdeyritys ei menesty tai päätyy jopa konkurssiin, jolloin sijoituksen voi menettää osittain tai kokonaan.

 

Myytti 4. Joukkorahoitetuissa kasvuyhtiöissä ei voi vaikuttaa

Totta. Jos sijoittaa suhteellisesti pienen summan suhteessa yhtiön koko osakekannan arvoon, uusi sijoittaja saa vain pienen osan yhtiön äänivallasta. Usein kasvuyhtiön osakeannissa sijoittajan omistusosuus on sen verran pieni, ettei sijoittaja saa sillä käytännön vaikutusvaltaa yhtiössä. Tilanne on yksittäiselle sijoittajalle kuitenkin periaatteessa parempi kuin pörssiyhtiöissä: kasvuyhtiön koko osakekannan arvo on pienempi kuin pörssiyhtiöissä ja siten samalla rahalla saa suuremman osuuden kasvuyhtiöstä.

Joissain tapauksissa kasvuyhtiöt ovat halunneet rajata sijoittajien oikeuksia vaikuttaa kohdeyhtiön päätöksiin. Joskus kasvuyhtiöiden osakeanneissa tarjotaan äänivallattomia osakkeita. Tällä kohdeyhtiö pyrkii pitämään oman päätöksentekonsa nopeana ja joustavana.

Harvalla sijoittajalla kuitenkaan edes olisi riittävästi aikaa kaikkien portfolionsa kasvuyritysten asioihin perehtymiseen. Olemme huomanneet, että monet aktiiviset enkelisijoittajatkin hajauttavat kohdeyhtiöportfolionsa joukkorahoituksen avulla.

Sijoittaja on tällöin enemmän kiinnostunut taloudellisesta tuottomahdollisuudesta ja riskin hajauttamisesta kuin hallinnollisesta oikeudesta. Siksi käytännön vaikutusmahdollisuudella ei tyypillisesti pitäisi olla merkitystä sijoituspäätökseen.

 

Myytti 5. Vain sellaiseen kasvuyhtiöön, jonka toimialan tuntee, kannattaa sijoittaa.

Totta ja myytti. Usein suositellaan, että sijoita vain yhtiöihin, joiden liiketoiminnan ymmärrät. Enkelisijoittajat usein valitsevatkin startupeja tai kasvuyhtiöitä nimenomaan toimialalta, jonka he tuntevat. Sen sijaan joukkorahoituksessa sijoittaja voi periaatteessa valita mitä tahansa kohdeyhtiöitä useilta eri toimialoilta.

Valitessaan kasvuyhtiöitä rahoituskierroksilleen Springvest kiinnittää huomiota kasvuyhtiön johdon kokemukseen, taustoihin ja vahvuuksiin kohdeyhtiön liiketoiminnassa. Tärkeää on kasvuyhtiön liiketoiminnan ratkaisu toimialalla olevaan ongelmaan sekä kasvuyhtiön tarjoaman palvelun tai tuotteen asiakashyöty.  Valinnassa huomioidaan myös liiketoiminnan skaalautuvuus, kilpailijat sekä kasvuyhtiön arvostustaso. Erittäin tärkeää on selvittää mahdolliset liiketoiminnan tulot ja ns. EXIT-mahdollisuudet.

Sijoittaja pääsee hyötymään Springvestin osaamisesta ja voi halutessaan sijoittaa myös aloille, joista hänellä itsellään ei välttämättä ole kokemusta. Sijoittaja voi myös valita itseään kiinnostavia aloja tai vaikkapa vastuullisia yhtiöitä, jotka tekevät itselle tärkeitä asioita puhtaamman ympäristön, paremman terveyden tai huipputeknologian kehittämisen hyväksi.

Kuitenkin suosittelemme sijoittajia tutustumaan tarkkaan tarjottaviin kohdeyhtiöihin, koska päätös sijoituksen tekemisestä on aina sijoittajan oma ja kohdeyhtiöihin sisältyy merkittäviä riskejä. Springvestin jokaisella rahoituskierroksella laaditaan kattava sijoitusmuistio, jonka perusteella sijoittaja voi itse arvioida riskejä, yrityksen kilpailukykyä ja tuottomahdollisuuksia.

Moni kasvusijoittaja haluaa tukea suomalaista yrittäjyyttä, toimialalla ei ole niinkään väliä. Hyvässä sijoitussalkussa on kasvuyhtiöitä hajautettuina, mielellään eri toimialoilta.

 

 

Kasvuyhtiöihin sijoittamisesta tehdyn tutkimuksen mukaan (Aalto yliopisto, 5/2018) noin 57 % osakesäästäjistä on kiinnostunut kasvuyhtiöihin sijoittamisesta, vaikkei ole sitä vielä kokeillut. Nuoremmat sijoittajat ovat erityisen kiinnostuneita kasvuyhtiöistä.

Myytit kasvuyhtiöihin sijoittamisesta johtuvat siitä, että joukkorahoitusta ei vielä tunneta hyvin, eikä startupeista ja kasvuyhtiöistä kirjoiteta talouslehdissä yhtä paljon kuin pörssiyhtiöistä. Harvalla sijoitusneuvojalla myöskään on riittävästi tietoa kasvuyhtiöihin sijoittamisesta.

Jos ei ole aiemmin kokeillut sijoittamista kasvuyhtiöihin, kannattaa varata aika asiantuntijalle, jonka kanssa voi keskustella sijoittamisesta laajemminkin.

 

Terhi Vapola

Toimitusjohtaja, kauppatieteiden tohtori

Springvest Oy

 

 

Repo Median maaliskuisen joukkorahoitusraportin mukaan joukkorahoitus keräsi Suomessa vuonna 2017 noin 56 miljoonaa euroa. Springvestin osuus oli 36 prosenttia ja se on suurin joukkorahoitustoimija Suomessa. Yhteensä vuodesta 2012 alkaen Springvest on toteuttanut 40 rahoituskierrosta ja kerännyt rahaa noin 65 miljoonaa euroa.

 

terhi korituoli lähilähikuva.png
Listaamattomiin yrityksiin sijoittamisessa piilee suuri potentiaali

Listaamattomiin yrityksiin sijoittamisessa piilee suuri potentiaali

Arvopaperi 16.11.2017 ja Talouselämä 17.11.2017 liitteessä, sivu 14

Listaamattomiin yrityksiin sijoittamisessa piilee suuri potentiaali

Kansalaisrahoitus Oy on saattanut menestyksekkäästi yhteen sijoittajia ja lupaavimpia kasvuyrityksiä – nyt jo yli 50 miljoonalla eurolla.

Joukkorahoitus tekee sijoittamisesta yhä demokraattisempaa. Mukaan pääsee pienemmillä osuuksilla ja Kansalaisrahoitus hoitaa sijoittajan puolesta potentiaalisimpien projektien seulonnan. Kohdeyritykset saavat tehokkaan ponnahdusalustan ja pystyvät omalta osaltaan rakentamaan kasvua.

”Hyöty on molemminpuolinen; sijoittajat pääsevät helpommin mukaan mielenkiintoisiin hankkeisiin ja kohdeyritykset taas hyötyvät useista sijoittajista ja isoista rahoituskierroksista”, tähdentää toimitusjohtaja Terhi Vapola yrityksen ideologiaa.

Listaamattomiin yrityksiin sijoittaminen kannattaa Vapolan mukaan ottaa osaksi omaa sijoitusportfoliota, sillä tuottopotentiaali on suuri ja maassamme syntyy jatkuvasti uusia, lupaavia kasvuhankkeita. Koska kyseessä on korkean riskin sijoitusstrategia, useampaan projektiin sijoittamalla myös riskejä saadaan hajautettua.

Vapolan mukaan oikea hetki alkaa sijoittaa kasvuyrityksiin on nyt. Kyseessä on suoraviivainen ja tehokas sijoitusmuoto, joka mullistaa suomalaista sijoittamiskulttuuria ja voi tuoda talouskasvuun merkittävän piristysruiskeen. 

www.kansalaisrahoitus.fi

Kansalaisrahoitus-Terhi-3.jpg