Miten Springvest valitsee yhtiöt rahoituskierrokselle ja mitä asioita otetaan valinnassa huomioon?

Springvestin sijoitusneuvosto valitsee yhtiöt rahoituskierrokselle. Springvestin asiakasyhtiön tulee tyypillisesti olla vahvan kansainvälistymisen ja kasvun vaiheessa. Asiakasyhtiön valinnassa kiinnitetään huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin:

 • - asiakasyhtiön johdon kokemukseen, taustoihin ja vahvuuksiin asiakasyhtiön liiketoiminnan kannalta

 • - asiakasyhtiön liiketoiminnan ratkaisu toimialalla olevaan ongelmaan

 • - asiakashyöty ja liiketoimintamalli

 • - liiketoiminnan skaalautuvuus

 • - talousluvut, mahdolliset liiketoiminnan tulot ja ns. exit potentiaali

 • - kilpailijat

 • - asiakasyhtiön arvostustaso

 • - aikaisemmat sijoittajat.

 

Saako sijoittaja myydä yhtiön osakkeita ja onko osakkeilla jälkimarkkinat?

Osakkeita ei saa luovuttaa ilman yhtiön hallituksen etukäteen antamaa suostumusta. Yhtiön osakkeita ei ole tyypillisesti liitetty arvo-osuusjärjestelmään eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä.

 

Miten voin saada sijoitukselleni tuottoa?

Sijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. Yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai listautumisen kautta.

 

Miten yhtiö raportoi sijoittajille yhtiön kehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta?

Tyypillisesti yhtiö sitoutuu informoimaan sijoittajia vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Informointi toteutetaan lähettämällä tilannekatsaus sähköpostitse sijoittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

Miten yhtiön arvostustaso määritetään?

Yhtiön arvostustaso määritetään yhteistyössä Springvesting ja yhtiön kanssa. Arvostustasoon vaikuttavat muun muassa: liikevaihdon kasvu, kannattavuus, skaalautuvuus, johto, liikeidea, toimiala, aikaisemmin vastaanotettujen sijoitusten arvostustaso ja vastaavien yhtiöitten arvostustasot. Käytännössä kasvuyhtiöiden arvonmääritys on haastavaa, koska niillä ei ole tyypillisesti pitkää historiaa takana, jonka nojalla voitaisiin tehdä tarkempi arvonmääritys.

 

Mitä palkkioita Springvest veloittaa sijoittajalta ja yhtiöltä?

Springvest Oy:llä on tavallisesti oikeus periä sijoittajilta merkintäpalkkio, jonka suuruus on neljä (4) prosentttia. On mahdollista, että merkintäpalkkiot ja euromääräinen raja-arvo vaihtelevat osakeannista riippuen.

 

Yhtiöltä Springvest veloittaa onnistumispalkkion tuodusta pääomasta. Onnistumispalkkio koostuu rahallisesta sekä optiopohjaisesta palkkiosta. Suurimman osan yhtiön maksamasta palkkiosta Springvest saa yhtiön osakeoptioina. Osakeoptioiden määrä neuvotellaan tapauskohtaisesti. Osakeoptioiden perusteella Springvest voi tyypillisesti merkitä yhtiön samoja osakkeita kuin Springvestin kautta sijoittaneiden sijoittajan osakkeet.

 

Tarvitseeko Springvestin asiakasyhtiöiden laatia Finanssivalvonnan hyväksymä esite?

Esitettä ei tarvitse muun muassa laatia silloin, kun tarjoukseen soveltuu jokin alla olevista poikkeusperusteista:

 

 • - tarjousten yhteenlaskettu arvo 12 kuukaudelta on alle 2.500.000 euroa

 • - arvopapereita tarjotaan yksinomaan kokeneille sijoittajille

 • - arvopapereita tarjotaan alle 150 sijoittajalle

 • - vähimmäissijoitus tai sijoituksen yksikkökoko on vähintään 100.000 euroa.

 

Lisäksi joukkorahoituslain 11 §:n sanotaan seuraavaa: ”Sen estämättä, mitä arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 §:ssä säädetään, joukkorahoituksen saajan ei tarvitse julkaista esitettä, jos arvopapereita tarjotaan Suomessa ja niiden yhteenlaskettu vastike 12 kuukauden aikana on alle 5 000 000 euroa.

 

Mitä sijoitukselleni tapahtuu, jos Springvest lakkaa yhtiönä olemasta?

Sijoittaja tekee aina sijoitukseen suoraan yhtiöön. Näin ollen Springvestin asema ei vaikuta sijoittajan sijoitukseen.

 

Miten sijoittaja saa suojaa mahdollisessa yritysmyyntitilanteessa?

Tyypillisesti sijoitus- ja osakassopimuksiin kirjataan sijoittajaa yritysmyyntitilanteessa suojaava myötämyyntioikeutta koskeva lauseke, jonka nojalla sijoittaja saa myydä osakkeensa ko. tilanteessa samoilla ehdoilla kuin muutkin osakkeenomistajat. Vaihtoehtoisesti yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin otetaan lunastuslauseke, jonka perusteella osakkeenomistajalle/osakkeenomistajille syntyy velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet samalla osakekohtaisella hinnalla kuin muutkin yhtiön osakkeet. Tarkempi yhtiöjärjestyksen sisältö ja yritysmyyntitilanteeseen liittyvä suoja käy ilmi yhtiön laatimasta sijoitusmuistiosta.

 

Sijoittajalle suojaa antaa myös osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate (osakeyhtiölain 1 luvun 7 pykälä). Kyseisen pykälän mukaan: ” Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.”