Yleistä palveluntarjoajasta

 

 

1.  Yleistä 

 

Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot Springvest Oy:stä (”Springvest”), sen tarjoamista sijoituspalveluista sekä sen tarjoamiin palveluihin liittyvien rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin tyypillisimmin liittyvistä riskeistä. Tarkemmat tiedot palveluista ja tuotekohtaisista riskeistä sekä niihin sovellettavista sopimusehdoista annetaan sijoituspalvelun tarjoamisen yhteydessä.

 

 

2.  Tiedot Springvest Oy:stä ja sen valvojasta

 

Springvest on suomalainen sijoituspalveluyritys, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan sijoituspalvelulain 1 luvun 11§:n

  • - 1 kohdassa tarkoitettuun toimeksiantojen välittämiseen;

  • - 5 kohdassa tarkoitettuun rahoitusvälineitä koskevan sijoitusneuvonnan antamiseen; ja

  • - 7 kohdassa tarkoitettuun liikkeeseenlaskun järjestämiseen sekä seuraaviin 2 luvun 3§:n 1 momentin mukaisiin oheispalveluihin:

  • - 2 kohdassa tarkoitettuun neuvontaan koskien yritysten pääomarakenteita, liiketoimintastrategiaa ja muita niihin liittyviä kysymyksiä sekä yritysten sulautumisia, yritysostoja ja muita yritysjärjestelyjä;

  • - 5 kohdassa tarkoitettuun rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestämiseen liittyviin palveluihin; ja

  • - 7 kohdassa tarkoitettuun muuhun palveluun kuin 1 luvun 11 §:n 9 kohdan mukaiseen rahoitusvälineiden säilyttämiseen

 

Springvest Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2492165-6. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön pääkonttori sijaitsee osoitteessa Aleksanterinkatu 48 B, 00100 Helsinki. 

 

Springvest sijoituspalvelulain mukaista toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde), faksi 010 831 5328. Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

 

 

3.  Tiedot tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

 
Toimeksiantojen välitys 

Springvest toimii rahoitusvälineiden merkintäpaikkana järjestämissään kohdeyhtiöiden liikkeeseenlaskuissa, jolloin se vastaanottaa asiakkaiden merkintätoimeksiannot ja välittää ne kohdeyhtiölle.

 

Sijoitusneuvonta

Sijoitusneuvoina pidetään asiakkaalle tehtäviä ehdotuksia merkitä kulloinkin tarjolla olevien kohdeyhtiöiden osakkeita (ei-riippumaton sijoitusneuvonta) sekä asiakkaalle tehtäviä suosituksia hankkia osake- tai korkosijoituksia tai sijoitusrahasto-osuuksia (riippumaton sijoitusneuvonta). Asiakas voi merkitä kohdeyhtiön osakkeita joko verkko-palvelun kautta tai allekirjoittamalla merkintätoimeksiannon sisältävän asiakassopimuksen. Saadakseen riippumatonta sijoitusneuvontaa asiakas tekee sijoitusneuvontaa ja toimeksiantojen välitystä koskevan sopimuksen. Sijoitusneuvon soveltuvuus asiakkaalle arvioidaan asiakkaan antamien tietojen perusteella ja annetun sijoitusneuvon dokumentaationa toimii asiakassopimus.


Liikkeeseenlaskun järjestäminen

Springvest tarjoaa liikkeeseenlaskun järjestämispalvelua, jolla tarkoitetaan kohdeyhtiön rahoituskierroksen toteuttamista kunkin kohdeyhtiön kanssa solmittavan järjestämissopimuksen mukaisesti.

 

Oheispalvelut

Oheispalveluihin kuuluu pääomarakenteita, liiketoimintastrategiaa ja muita niihin liittyviä kysymyksiä koskevaa neuvontaa, yritysten sulautumisia, yritysostoja ja muita yritysjärjestelyjä koskevaa neuvontaa ja niihin liittyviä palveluita sekä rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestämiseen liittyviä palveluita. Tarjottaviin sijoituspalveluihin liittyy myös Springvestin asiakasvaratilin kautta kulkevia rahasuorituksia, jonka katsotaan olevan rahoitusvälineiden säilyttämistä oheispalveluna. Oheispalvelut kuuluvat osana tarjottaviin sijoituspalveluihin, eikä niitä tarjota erikseen.

Raportointi- ja osakerekisteripalvelut

Kohdeyritykset voivat raportoida sijoitussopimuksensa mukaiset puolivuotisraportit sijoittajilleen Springvestin sijoitusalustalla. Lisäksi kohdeyhtiöt voivat ylläpitää osake- ja osakasrekisteriään sijoitusalustalla. Raportointi- ja osakerekisteripalvelu on sijoitussopimuksesta erillinen palvelu, jonka hinnoittelu ja ehdot määritellään erillisellä sopimuksella.
Sijoittajat voivat tarkastella Springvestin kautta tekemiensä sijoitusten salkkua sijoitusalustalla. Suuri osa Springvestin kohdeyhtiöistä lähettää jatkossa yrityksen liiketoiminnan puolivuotisraporttinsa sijoitusalustalle sijoittajien nähtäville sekä päivittää yhteystietonsa osakerekisteriin sijoitusalustalle.

 

 

4.  Asiointitavat

 

Springvestin asiakkuus voi syntyä joko verkkopalvelun kautta tai henkilökohtaisen tapaamisen perusteella. Asiakkuuden syntymisen jälkeen asiakas voi asioida Springvestin ja sen sidonnaisasiamiesten kanssa verkkopalvelun kautta, kirjeitse, sähköpostilla, puhelimitse tai tapaamalla heidän edustajiaan henkilökohtaisesti. 

Springvestillä on oikeus lähettää sijoituspalveluun liittyvää kirjallista tietoa asiakkaalle sähköisesti, kirjeitse tai muulla asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Palvelua mahdollisesti koskevat raportit sekä raporttien toimitusväli ja -ajankohta käyvät ilmi palvelua koskevista ehdoista tai mahdollisesta sopimuksesta.

Sähköpostin käyttämiseen viestintävälineenä liittyy erityisiä riskejä muun muassa sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille sekä tietoturvaan liittyen. Springvestillä on oikeus luottaa sähköpostin välityksin saamansa viestin aitouteen ja oikeellisuuteen. 

 

 

5.  Sijoitus- ja oheispalveluihin liittyvät kulut ja palkkiot

 

Sijoitus- ja oheispalveluista perittävät palkkiot ja mahdolliset muut kulut ilmenevät kutakin palvelua koskevasta asiakassopimuksesta.

 

 

6.  Sidonnaisasiamiesten käyttö 

 

Springvest käyttää sijoituspalvelujen tarjoamisessa ja markkinoinnissa sidonnaisasiamiehiä, jotka toimivat Springvestin lukuun ja vastuulla. Springvestin sidonnaisasiamiehistä ylläpidetään julkista rekisteriä̈, joka on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkosivuilla

 

 

7.  Kannustimet

 

Kannustimella tarkoitetaan sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamisen yhteydessä kolmannelle osapuolelle annettavia tai tältä saatavia maksuja ja muita etuja.

Springvest käyttää toiminnassaan sen vastuulla toimivia sidonnaisasiamiehiä. Sidonnaisasiamiesten kanssa tehtyjen sopimusten perusteella sidonnaisasiamiehille maksetaan rahoituskierrosten onnistumiseen sidottuja palkkioita. Sidonnaisasiamiehet vastaanottavat myös kohdeyhtiöiltä rahoituskierrosten onnistumiseen perustuvia kohdeyhtiön osake-optioina maksettavia palkkioita. Maksettavat palkkiot eivät lisää asiakkaalle palvelusta aiheutuvia kustannuksia.

 

 

8.  Asiakasluokittelu

 

Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Luokittelu tapahtuu suoraan lain nojalla ja sijoituspalvelulaki sisältää yksityiskohtaiset määräykset luokitteluun vaikuttavista tekijöistä. Asiakkaan luokittelulla on vaikutusta sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettavaksi tuleviin menettelytapasääntöihin.

 

Springvest luokittelee lähtökohtaisesti kaikki asiakkaansa asiakassuhteen alussa ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi. Asiakasluokittelusta ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti. Asiakkaalla on oikeus hakea kirjallisella hakemuksella asiakasluokittelunsa muuttamista. Luokittelun muuttamisella voi olla vaikutusta sijoittajansuojaan ja menettelytapasäännösten soveltamiseen.

 

 

Luokittelun vaikutukset sijoittajan suojaan

 

Vain ei-ammattimaiset asiakkaat ovat Sijoittajien korvausrahaston suojan piirissä. Rahasto korvaa sijoittajalle aiheutuneet menetykset silloin, kun rahaston jäsen ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidattomia saatavia sopimuksen mukaisesti. 

 

Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahasto ei korvaa vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista.

 

Ei-ammattimaisilla asiakkailla on myös oikeus saada ei-ammattimaisen asiakkaan ja sijoituspalveluyrityksen välinen erimielisyystilanne ratkaisusuosituksia antavan riippumattoman toimielimen ratkaistavaksi. Tällaisena toimielimenä toimii arvopaperilautakunta. Arvopaperilautakunta ei käsittele ammattimaisten asiakkaiden lausuntopyyntöjä.  
 
 

Luokittelun vaikutus sovellettaviin menettelytapavaatimuksiin

 

Ei-ammattimainen asiakas

Ei-ammattimaiselle asiakkaalle on annettava ennen kirjallisen sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot ja riittävät tiedot Springvestistä sekä tarjottavasta palvelusta. Myös tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Tiedot on annettava pysyvällä tavalla siten, että asiakas voi tulostaa tai tallentaa ne. Tiedot voidaan antaa myös asiakassopimuksessa sovitulla tavalla Springvestin internetsivuilla osoitteessa www.springvest.fi.

Tarjotessaan toimeksiantojen välittämistä ja sijoitusneuvontaa ei-ammattimaiselle asiakkaalle Springvest pyytää asiakkaalta tiedot tämän kyseistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä taloudellisesta asemasta ja sijoitustavoitteista voidakseen arvioida, onko rahoitusväline tai palvelu asiakkaalle asianmukainen ja annettu sijoitusneuvo asiakkaalle soveltuva. Springvestillä on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin.

 

Mikäli Springvest katsoo, ettei rahoitusväline tai palvelu ole asiakkaan kannalta asianmukainen tai soveltuva, tai asiakas ei ole antanut asianmukaisuuden ja/tai soveltuvuuden arvoimiseksi tarvittavia tietoja, ilmoittaa Springvest tästä asiakkaalle, eikä se voi suositella asiakkaalle kyseistä rahoitusvälinettä tai palvelua.

 

Ammattimainen asiakas

Ammattimainen asiakas kuuluu vain osittain menettelytapasäännösten piiriin eikä ammattimaiselle asiakkaalle suoriteta rahoitusvälineen asianmukaisuutta koskevaa arviointia.

 

Ammattimaiselle asiakkaalle on annettava yleiskuvaus palvelun kohteena olevien rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä, jos se on tarpeellista ottaen huomioon kyseisen asiakkaan sijoituskokemus. 

 

 

Hyväksyttävä vastapuoli

 

Hyväksyttävä vastapuoli voi kirjallisella hakemuksella pyytää Springvestiltä, että sijoittajan suojaksi tarkoitettuja menettelytapasäännöksiä sovellettaisiin sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta. Springvest harkitsee tapauskohtaisesti suostuuko se esitettyyn pyyntöön. Muissa tapauksissa menettelytapasäännökset ja sijoittajan suojaa koskevat säännökset eivät sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin.

 

 

9.  Toimeksiantojen hoitamisessa noudatettavat periaatteet

 

Springvest toimii rahoitusvälineiden merkintäpaikkana järjestämissään kohdeyhtiöiden liikkeeseenlaskuissa ja välittää asiakkailta vastaanottamansa merkintäsitoumukset kohdeyhtiölle. Springvest vastaanottaa merkintäsitoumuksia sähköisesti verkkopalvelun kautta, sähköpostin liitetiedostona tai asiakkaalta henkilökohtaisesti. Merkinnät kirjataan saapumisjärjestyksessä kutakin rahoituskierrosta varten luotuun tietokantaan. Merkintätoimeksiannon saapumisajankohtana pidetään sähköisen lähetetyn merkintätoimeksiannon osalta saapumisaikaa ja henkilökohtaisessa tapaamisessa annetun merkintätoimeksiannon osalta sen jättöajankohtaa.

 

Merkintäsitoumukset välitetään kohdeyhtiölle niiden saapumisjärjestyksessä. Merkintätoimeksiannon toteuttaminen edellyttää, että asiakas maksaa merkintähinnan annettujen maksuohjeiden mukaisesti.

 

Osakeantiehtojen mukaisen toteuttamisedellytyksen täyttymättä jäämisen lisäksi Springvestillä on oikeus peruuttaa asiakkaan merkintätoimeksianto, mikäli merkintä on tehty oikeushenkilön lukuun ilman asianmukaista valtuutusta, sijoitus ei sen suuruuden perusteella tai muuten ole asiakkaalle soveltuva tai asiakas kieltäytyy antamasta soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavia tietoja.

 

Mikäli liikkeeseenlaskua ei toteuteta tai asiakkaan merkintätoimeksiantoa ei hyväksytä, palautetaan mahdollisesti maksettu merkintämaksu viivytyksettä asiakkaan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa. 

 

 

10.  Asiakasvarojen säilyttäminen

 

Springvestin järjestämissä osakeanneissa asiakkaat maksavat merkintämaksut Springvest Oy:n Suomessa toimivassa talletuspankissa olevalle asiakasvaratilille. Jokaista liikkeeseenlaskua varten osoitetaan liikkeeseenlaskuun liittyvässä sijoitussopimuksessa yksilöity asiakasvaratili, josta Springvest siirtää kierroksen päättyessä asiakkaiden maksamat merkintämaksut kohdeyhtiölle.

 

Asiakasvaratilillä olevat varat on erotettu Springvestin omista varoista ja ne kuuluvat sijoittajan korvausrahaston suojan piiriin edellä mainitulla tavalla. Springvestin tilintarkastaja antaa ja toimittaa Finanssivalvonnalle vähintään kerran vuodessa lausunnon siitä, vastaavatko Springvestin sijoittajien ja kohdeyhtiöiden varojen säilyttämistä koskevat järjestelyt sijoituspalvelulain 9 luvun 1-4 §:n säännösten ja 5 §:n perusteella annettujen määräysten mukaiset vaatimukset.

 

Asiakasvaratilillä oleville varoille ei makseta korkoa.

 

 

11.  Eturistiriitatilanteiden hallinta

 

Sijoituspalvelujen tarjoamisen yhteydessä voi syntyä eturistiriitoja sijoittajan tai kohdeyhtiön ja Springvestin (mukaan lukien Springvestin palveluksessa olevat henkilöt) välillä, sijoittajan ja kohdeyhtiön välillä tai kahden tai useamman sijoittajan tai kohdeyhtiön välillä. Springvestin hallitus on hyväksynyt yhtiölle eturistiriitatilanteiden hallintaa koskevat toimintaperiaatteet, joita yhtiö noudattaa mahdollisten eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Eturistiriitoja hallitaan muun muassa sidonnaisasiamiesten jatkuvalla koulutuksella, henkilökunnan ja johdon henkilökohtaisia liiketoimia ja sivutoimia koskevien sisäisten sääntöjen sekä muiden sisäisten toimintaa ohjaavien periaatteiden avulla.

 

Mikäli eturistiriitatilannetta ei voida välttää, on sijoittajalle annettava pysyvällä tavalla riittävät tiedot eturistiriidan luonteesta ja sen syistä ennen liiketoimen suorittamista.

 

Springvestin hallitus huolehtii siitä, että eturistiriitatilanteiden tunnistamista, ehkäisemistä ja hallintaa koskevia toimintaperiaatteita päivitetään siten, että ne vastaavat kulloinkin voimassa olevan sääntelyn vaatimuksia. Springvestin hallitus ja operatiivinen johto huolehtivat siitä, että hyväksyttyjä periaatteita noudatetaan.

 

 

12.  Tietoja rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä

 

Tässä osiossa esitetään yleiskuvaus Springvestin sijoituspalveluihin liittyvien rahoitusvälinelajien luonteesta ja niihin tyypillisesti liittyvistä riskeistä. Jäljempänä esitetty kuvaus ei ole tyhjentävä eikä se sisällä kaikkia mahdollisia kyseisiin rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan onkin tutustuttava huolellisesti rahoitusvälinettä koskeviin ehtoihin, ominaisuuksiin ja niistä aiheutuviin velvollisuuksiin, jotta asiakas voi ymmärtää rahoitusvälineisiin liittyvät riskit sekä sijoituspäätöksestä mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset asiakkaan taloudelliseen asemaan mukaan lukien verovaikutukset.

 

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Asiakas vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista vaikutuksista. Rahoitusvälineiden historiallisen tuoton kehitys ei ole tae tulevista tuotoista.

Sijoittaminen kasvuvaiheessa olevaan Springvestin kohdeyhtiöön sisältää huomattavia riskejä, joiden toteutuessa asiakas voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahoitusvälineiden hinnanmuodostus ei välttämättä ole luotettavaa, eivätkä asiakkaat voi välttämättä myydä rahoitusvälineitä toivomanaan ajankohtana tai lainkaan. Rahoitusvälineille ei näin ollen muodostu toimivia markkinoita. Listaamattomana yhtiönä kohdeyhtiöllä ei ole myöskään listattuja yhtiöitä vastaavaa lakisääteistä tai pörssin sääntöihin perustuvaa tiedonantovelvollisuutta osakkeenomistajilleen. Lisäksi rahoitusvälineet ovat äänivallattomia ja rahoitusvälineen omistajan hallinnolliset oikeudet ovat hyvin suppeat.

 

Kohdeyhtiön kehitysvaihe

Kohdeyhtiöt ovat kasvuvaiheessa olevia yrityksiä. Yleisen näkemyksen mukaan kasvuyrityksiin tehdyistä sijoituksista keskimäärin 1/10 tuottaa hyvin tai erinomaisesti, 4/10 antaa kohtalaisen tuoton ja 5/10 epäonnistuu ainakin osittain. Kohdeyhtiöillä ei välttämättä ole vielä merkittävässä määrin liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan niiden arvo perustuu suurelta osin tulevaisuudenodotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Kohdeyhtiöiden toiminnan vakiintumattomuudesta johtuen kohdeyhtiöiden osakkeiden merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

Kohdeyhtiön osakkeiden hinnanmuodostus ja likviditeetti

Listaamattomien yhtiöiden, jollaisia kohdeyhtiöt ovat, osakkeiden hinnanmuodostus ei välttämättä ole luotettavaa eivätkä merkitsijät voi välttämättä myydä osakkeitaan toivomanaan ajankohtana tai lainkaan. Osakkeille ei näin ollen muodostu toimivia markkinoita. 

 

Kohdeyhtiön osakkeiden omistajan oikeudet

Kohdeyhtiön osakkeiden omistajan hallinnolliset oikeudet ovat hyvin suppeat. Osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä välttämättä oikeutta vaatia vähemmistöosinkoa. Osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista. 

 

Osakkeiden luovuttamiseen liittyy merkittäviä rajoituksia, jotka saattavat vaikeuttaa osakkeiden siirtämistä tai estää sen kokonaan.

Kohdeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy tyypillisesti lunastuslauseke, jonka mukaan joillain osakkeenomistajilla ja /tai kohdeyhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle omistajalle muulta kuin kohdeyhtiöltä siirtyvä osake. Kohdeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy usein lisäksi suostumuslauseke, jonka mukaan osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan kohdeyhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yleensä kohdeyhtiön hallitus.

Mikäli kaikki tai merkittävä osa kohdeyhtiön osakkeista tai osakkeista myydään, valtuuttaa merkitsijä merkintäsitoumuksen allekirjoituksella edustajan myymään puolestaan kaikki omistamansa kohdeyhtiön osakkeet samassa kaupassa samoilla ehdoilla kuin muutkin kohdeyhtiön osakkeiden omistajat. 

Merkitsijä sitoutuu merkintäsitoumuksen allekirjoittamisella tyypillisesti olemaan vaatimatta osakekirjoja osakkeista.

 

Osingonjako

Kohdeyhtiö ei tyypillisesti ole toimintansa aikana maksanut merkittävässä määrin osinkoa eikä ole varmuutta, että se maksaa tulevaisuudessa osinkoa kohdeyhtiön liikkeeseen laskemille osakkeille. Osingon maksu ja määrä riippuu kohdeyhtiön hallituksen harkinnasta ja viime kädessä kohdeyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä sekä kassavaroista, valitusta liiketoimintastrategiasta, arvioiduista rahoitustarpeista, kohdeyhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja mahdollisista kohdeyhtiötä tai sen tytäryhtiöitä sitovien lainasopimusten ehdoista sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista.

 

Tulevat osakeannit

Tulevaisuudessa kohdeyhtiö saattaa tarvita lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta uusilla osakeanneilla tai muilla oman pääoman ehtoisilla rahoitusmuodoilla. Tätä tarkoitusta varten saatetaan järjestää osakeanteja osakkeenomistajan merkintäetuoikeutta noudattaen tai suunnattuina osakeanteina merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnatut osakeannit ja merkintäetuoikeusannit, joihin osakkeenomistaja ei osallistu lainkaan tai vain osittain, laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta kohdeyhtiössä. 

 

Merkinnän peruuttamattomuus

Mikäli osakeannin toteuttamisedellytys täyttyy, osakemerkintä on sitova, eikä sitä voida peruuttaa tai muuttaa enää sen jälkeen, kun merkintä on tehty ja maksettu. Näin ollen merkitsijät joutuvat tekemään sijoituspäätöksensä siinä vaiheessa, kun osakeannin lopullinen tulos ei ole vielä tiedossa. 

 

 

13.  Verotus

 

Asiakas vastaa aina itse sijoitustoimintaansa liittyvistä veroseuraamuksista, jonka vuoksi asiakkaan tulee huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä perehtyä rahoitusvälineeseen liittyvään verotukseen. Verotus perustuu asiakkaan yksilöllisiin olosuhteisiin ja verotus voi sijoitusaikana muuttua. Lisätietoja verotuksesta saa muun muassa omasta verotoimistosta sekä verohallinnon internet-sivuilta www.vero.fi

 

 

14.  Asiakasneuvonta, asiakasvalitusten käsittely ja oikeussuojakeinot

 

Palveluun liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti Springvestiin omalle yhteyshenkilölleen. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa edellä mainitulla tavalla Springvestille palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. 

 

Springvestillä on yhtiön hallituksen hyväksymät toimintaperiaatteet asiakasvalitusten käsittelyyn, jonka mukaisesti kaikki Springvestille saapuneet asiakasvalitukset käsitellään ja niihin vastataan.

 

Mikäli Springvestin ja asiakkaan välillä ei päästä neuvotellen ratkaisuun, voi asiakas pyytää Vakuutus-ja rahoitusneuvonnasta apua tilanteen selvittämisessä tai viedä erimielisyyden ratkaistavaksi arvopaperilautakuntaan. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puhelinnumero on 09 685 0120 ja Internetsivu www.fine.fi.

Arvopaperilautakunta voi antaa suositusluonteisen ratkaisun asiakkaan ja sijoituspalveluja tarjoavan yrityksen välisessä erimielisyystilanteessa. Erimielisyys voi koskea esimerkiksi lain, viranomaismääräysten, hyvän arvopaperimarkkinatavan tai sopimusehtojen soveltamista taikka palveluntarjoajan menettelyä. Palvelu on maksutonta ja käytössä kaikille ei-ammattimaisille asiakkaille, joilla on asiakassuhde sijoituspalveluyritykseen.

 

Ei-ammattimainen asiakas voi viedä asian myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Se antaa ratkaisusuosituksia kuluttaja- ja asuntokauppariitoihin. Valitus on tehtävä kirjallisesti, mieluiten lautakunnan lomakkeelle. Valituslomakkeen sekä ohjeita ja neuvoja saa kuluttajariitalautakunnan internet-sivuilta www.kuluttajariita.fi.

 

Springvestin ja asiakkaan välisiin sopimuksiin sekä sijoituspalvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen asiakas vaadi asian käsittelyä asuinpaikkansa tuomiopiirin yleisessä alioikeudessa.

 

 

 

Sijoittajien korvausrahasto

 

Vain ei-ammattimaiset asiakkaat ovat Sijoittajien korvausrahaston suojan piirissä. Rahasto korvaa sijoittajalle aiheutuneet menetykset silloin, kun rahaston jäsen ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidattomia saatavia sopimuksen mukaisesti.

Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahasto ei korvaa vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista.

Asiakasvaratilillä olevat varat on erotettu Springvestin omista varoista ja ne kuuluvat sijoittajan korvausrahaston suojan piiriin edellä mainitulla tavalla.