SIJOITUSPALVELUN YLEISET EHDOT

 

Voimassa 13.2.2017 alkaen toistaiseksi

 

 

1. Soveltamisala

 

Näitä Kansalaisrahoitus Oy:n (”KR”) sijoituspalvelun yleisiä ehtoja sovelletaan Asiakkaalle kulloinkin tarjottavaan Sijoituspalveluun Sopimuksen ohella.

 

 

2. Määritelmät

 

Alla määritellyillä termeillä on näissä yleisissä ehdoissa alla kuvattu merkitys: Asiakas Asiakas, joka on antanut KR:lle Rahoitusvälinettä koskevan Merkintätoimeksiannon ja/tai jolle KR on antanut sijoitusneuvontaa. Sopimus KR:n ja Asiakkaan välinen sopimus KR:n toimimisesta Asiakkaan merkintätoimeksiannon vastaanottajana ja välittäjänä sekä sijoitusneuvon antajana. Kohdeyhtiö Yhtiö, jolle KR järjestää osakkeiden liikkeeseenlaskun. Merkintätoimeksianto Kohdeyhtiön liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimivan KR:n osoittaminen Asiakkaan Rahoitusvälinettä koskevan merkintäsitoumuksen vastaanottajaksi ja välittäjäksi Sopimuksen mukaisesti. Osapuolet KR ja Asiakas Rahoitusväline Kohdeyhtiön liikkeeseen laskema osake. Sijoitusmuistio Kohdeyhtiön osakeantia koskeva sijoitusmuistio. Sijoituspalvelut Sijoituspalvelulaissa tarkoitettu arvopaperinvälitys, jota KR tarjoaa Asiakkaalle toimimalla merkintäpaikkana järjestämissään Kohdeyhtiön liikkeeseenlaskuissa sekä sijoitusneuvonta, jona pidetään KR:n tai sen sidonnaisasiamiehen antamaa suositusta merkitä Rahoitusvälineitä KR:n järjestämässä liikkeeseenlaskussa. Sijoitus- ja osakassopimus Asiakkaan ja Kohdeyhtiön välinen sopimus Asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista osakkeenomistajana suhteessa Kohdeyhtiöön. 

 

 

3. Sijoituspalvelut

 

KR tarjoaa Asiakkailleen edellä määriteltyjä Sijoituspalveluita. KR on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Finanssivalvonnan pitämään julkiseen rekisteriin, johon on merkitty tiedot niistä palveluista, joiden tarjoamiseen KR:llä on toimilupa.

 

 

4. Sidonnaisasiamiesten käyttö

 

KR voi käyttää Sijoituspalvelujen tarjoamisessa ja markkinoinnissa sidonnaisasiamiehiä, jotka toimivat KR:n lukuun ja vastuulla. KR:n sidonnaisasiamiehistä ylläpidetään julkista rekisteriä, joka on nähtävillä KR:n toimipisteessä.

 

 

5. Merkintätoimeksiannon hoitaminen

 

KR toimii Rahoitusvälineiden merkintäpaikkana järjestämissään Kohdeyhtiön liikkeeseenlaskuissa ja välittää Asiakkaan merkintäsitoumuksen Kohdeyhtiölle. Merkintätoimeksiannon toteuttaminen edellyttää, että Asiakas maksaa Rahoitusvälineiden merkintähinnan annettujen maksuohjeiden mukaisesti. Kunkin rahoituskierroksen päättymisen jälkeen Kohdeyhtiö tai KR toimittaa Asiakkaalle kopion Kohdeyhtiön allekirjoittamasta Sijoitus- ja osakassopimuksesta ilman aiheetonta viivytystä.

 

 

6. Merkintätoimeksiannon peruuttaminen

 

Jos Sijoitusmuistiota täydennetään ennen Rahoitusvälineiden merkintäajan päättymistä sellaisen virheen, puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä Asiakkaalle, on ennen täydennyksen ilmoittamista Merkintätoimeksiannon antaneelle Asiakkaalla oikeus peruuttaa merkintänsä ennen Rahoitusvälineiden rekisteröimistä kaupparekisteriin viiden pankkipäivän kuluessa täydennyksen ilmoittamisesta. Kohdeyhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet Asiakkaalle sähköpostitse tai postitse samanaikaisesti mahdollisen Sijoitusmuistion täydentämisen kanssa. Mikäli Merkintätoimeksianto peruutetaan, merkintähinta ja -palkkio palautetaan Asiakkaan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa.

 

Merkintätoimeksiannot ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa, kuin edellä mainituin edellytyksin.

 

 

7. Sijoituksen kulut ja palkkiot

 

Asiakkaalta perittävistä merkintäpalkkioista ja mahdollisista muista Sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvistä kuluista ja palkkioista sovitaan Sopimuksessa.

 

 

8. Asiakasvarojen hallinnointi

 

Asiakas maksaa Sijoituksen ja Merkintäpalkkion KR:n erilliselle asiakasvaratilille (”Asiakasvaratili 1”). Tämän jälkeen KR siirtää Merkintäpalkkion toiselle asiakasvaratilille ("Asiakasvaratili 2"). Asiakasvaratili 1 yksilöidään Sopimuksessa. Asiakasvaratili 1 ja Asiakasvaratili 2 on tarkoitettu ainoastaan Sijoituksen ja Merkintäpalkkion hallinnointiin. KR:llä on oikeus siirtää Kohdeyhtiölle Sijoitus Asiakasvaratili 1:ltä, kun Asiakasvaratili 1:llä olevat varat ylittävät liikkeeseenlaskun vähimmäismäärän. KR:llä on oikeus siirtää Merkintäpalkkio Asiakasvaratili 2:lta KR:n tilille kun varat ylittävät liikkeeseenlaskun vähimmäismäärän ja ne on siirretty Kohdeyhtiön tilille. Mikäli Sijoitusmuistiossa määriteltyä liikkeeseenlaskun vähimmäismäärää ei saavuteta merkintäajan kuluessa eikä Kohdeyhtiö päätä kerätä tätä pienempää summaa, KR palauttaa SIjoituksen ja Merkintäpalkkion Asiakasvaratili 1:ltä ja Asiakasvaratili 2:lta Asiakkaalle viivytyksettä.

 

 

9. Sijoituksen riskit

 

Sijoittaminen kasvuvaiheessa olevaan Kohdeyhtiöön sisältää huomattavia riskejä, joiden toteutuessa Asiakas voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahoitusvälineen historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahoitusvälineiden hinnanmuodostus ei välttämättä ole luotettavaa, eivätkä Asiakkaat voi välttämättä myydä Rahoitusvälineitä toivomanaan ajankohtana tai lainkaan. Rahoitusvälineille ei näin ollen muodostu toimivia markkinoita. Listaamattomana yhtiönä Kohdeyhtiöllä ei ole myöskään listattuja yhtiöitä vastaavaa lakisääteistä tai pörssin sääntöihin perustuvaa tiedonantovelvollisuutta osakkeenomistajilleen. Lisäksi Rahoitusvälineet ovat äänivallattomia ja Rahoitusvälineen omistajan hallinnolliset oikeudet ovat hyvin suppeat. 

 

Kohdeyhtiöt ovat tyypillisesti start up -vaiheessa olevia kasvuyhtiöitä. Yleisen näkemyksen mukaan kasvuyhtiöihin tehdyistä sijoituksista keskimäärin 1/10 tuottaa hyvin tai erinomaisesti, 4/10 antaa kohtalaisen tuoton ja 5/10 epäonnistuu ainakin osittain. Kohdeyhtiöillä ei välttämättä ole vielä merkittävässä määrin liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan niiden arvo perustuu suurelta osin tulevaisuudenodotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Kohdeyhtiöiden toiminnan vakiintumattomuudesta johtuen Kohdeyhtiöiden osakkeiden merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

KR ei toimi missään suhteessa Asiakkaan neuvonantajana mahdollisten vero-, kirjanpito-, oikeudellisten, taloudellisten tai muiden riskien arvioimiseksi, vaan Asiakkaan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijaan.

 

 

10. Asiakkaan selonottovelvollisuus

 

Asiakas vakuuttaa perehtyneensä Sopimukseen ja ymmärtävänsä KR:n aseman Sijoituspalvelun tarjoajana. Asiakas on tietoinen edellä kuvatuista sijoituksen riskeistä ja vakuuttaa perehtyneensä Rahoitusvälineeseen, Sijoitus- ja osakassopimukseen sekä Sijoitusmuistioon tarpeellisessa määrin kyetäkseen itsenäisesti tekemään sijoituspäätöksiä taloudellisen asemansa edellyttämällä tavalla ja vastatakseen itsenäisesti sijoitustoimintansa tuloksista.

 

 

11. Asiakasluokittelu

 

Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. KR luokittelee kaikki asiakkaansa asiakassuhteen alussa ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi ja kohtelee näitä ei-ammattimaisina asiakkaina kaikkien Sijoituspalveluiden osalta. Asiakkaalla on oikeus hakea kirjallisella hakemuksella asiakasluokittelunsa muuttamista. Asiakkaan luokittelulla on vaikutusta sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettavaksi tuleviin menettelytapasääntöihin. 

Luokittelun vaikutukset sijoittajan suojaan

 

Vain ei-ammattimaiset asiakkaat ovat Sijoittajien korvausrahaston suojan piirissä. Rahasto korvaa Asiakkaalle aiheutuneita menetyksiä silloin, jos KR ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan Asiakkaan selviä ja riidattomia saatavia Sopimuksen mukaisesti. Sijoittajien korvausrahastosta yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 tämän yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahasto ei korvaa vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten Asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista.

 

Ei-ammattimaisilla asiakkailla on oikeus saada itsensä ja sijoituspalveluyrityksen välinen erimielisyystilanne ratkaisusuosituksia antavan riippumattoman toimielimen ratkaistavaksi. Tällaisena toimielimenä toimii arvopaperilautakunta. Arvopaperilautakunta ei käsittele ammattimaisten asiakkaiden lausuntopyyntöjä

 

Luokittelun vaikutus sovellettaviin menettelytapavaatimuksiin

 

Ei-ammattimainen asiakas

 

Ei-ammattimaiselle asiakkaille annetaan ennen kirjallisen Sopimuksen tekemistä Sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot KR:sta sekä tarjottavasta palvelusta. Myös tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Tiedot on annettava pysyvällä tavalla siten, että ne ovat tulostettavissa tai tallennettavissa. Tiedot KR:sta ja sen tarjoamista palveluista sekä niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista ovat saatavilla KR:n internetsivuilla osoitteessa www.kansalaisrahoitus.fi. 

 

Tarjotessaan Sijoituspalveluja ei-ammattimaiselle asiakkaalle KR pyytää Asiakkaalta tiedot tämän Rahoitusvälinettä tai Sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja –tietämyksestä sekä taloudellisesta asemasta ja sijoitustavoitteista voidakseen arvioida, onko Rahoitusväline tai Sijoituspalvelu kyseiselle Asiakkaalle asianmukainen ja soveltuva. KR:lla on oikeus luottaa Asiakkaan antamiin tietoihin.

Mikäli KR katsoo, ettei Rahoitusväline tai Sijoituspalvelu ole Asiakkaan kannalta asianmukainen tai soveltuva, tai Asiakas ei ole antanut asianmukaisuuden

ja/tai soveltuvuuden arvoimiseksi tarvittavia tietoja, ilmoittaa KR tästä Asiakkaalle, eikä se voi suositella Asiakkaalle kyseistä rahoitusvälinettä tai palvelua.

 

Ammattimainen asiakas

 

Ammattimainen asiakas kuuluu vain osittain edellä mainittujen menettelytapasäännösten piiriin eikä ammattimaiselle tälle suoriteta rahoitusvälineen asianmukaisuutta koskevaa arviointia. Ammattimaiselle asiakkaalle on annettava yleiskuvaus palvelun kohteena olevien rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä, jos se on tarpeellista ottaen huomioon kyseisen Asiakkaan sijoituskokemus.

 

Hyväksyttävä vastapuoli

 

Hyväksyttävä vastapuoli voi kirjallisella hakemuksella pyytää KR:lta, että sijoittajan suojaksi tarkoitettuja menettelytapa-säännöksiä sovellettaisiin sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta. KR harkitsee tapauskohtaisesti suostuuko se esitettyyn pyyntöön. Muissa tapauksissa menettely-tapasäännökset ja sijoittajan suojaa koskevat säännökset eivät sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin.

 

 

12. Kohdeyhtiön asiakasraportointi

 

Kohdeyhtiö on sitoutunut lähettämään tilannekatsauksen Asiakkaalle vähintään kaksi kertaa vuodessa sähköpostitse Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilannekatsaus sisältää muun muassa tiedot merkittävistä Kohdeyhtiön arvoon vaikuttavista uusista sopimuksista ja investoinneista sekä yleisen taloudellisen tilanteen kuvauksen. Lisäksi Kohdeyhtiö toimittaa aina tilikauden päättymisen jälkeen Asiakkaalle tilinpäätöksen.

 

 

13. Sopimuksen siirtäminen

 

Kumpikaan Osapuoli ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle. 

 

 

14. Tietosuoja

 

Asiakkaan tiedot tallennetaan KR:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja säilytetään sääntelyssä edellytetyillä tavoin Sijoituspalvelun antamisen ja mahdollisen Merkintätoimeksiannon toteuttamisen jälkeen. KR:lla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia, esimerkiksi suoramarkkinointia, varten henkilötietolain mukaisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. KR:n asiakasrekisteriin liittyvä rekisteriseloste löytyy KR:n verkkosivuilta osoitteessa www.kansalaisrahoitus.fi

 

 

15. Puhelujen tallentaminen

 

Kansalaisrahoitus on tammikuussa 2018 voimaan astuneen lainsäädännön myötä velvollinen tallentamaan ja säilyttämään asiakkaan kanssa puhelimella ja sähköisin viestein käydyt keskustelut, jotka johtavat tai voivat johtaa liiketoimiin. Asiakkaalla on kohtuullista maksua vastaan oikeus pyynnöstä saada tietoja näistä tallenteista.

 

 

16. Vastuunrajoitus

 

KR vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu KR:n sopimusrikkomuksesta Asiakkaalle aiheutuneisiin välittömiin vahinkoihin. KR ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi, saamatta jääneestä tuotosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä tai kolmannen osapuolen vaatimuksista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. KR ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu kolmansilta tahoilta saadusta virheellisestä tiedosta. KR ei vastaa myöskään Sijoitusmuistiossa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

 

 

17. Ylivoimainen este

 

Osapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa, joka estää Osapuolta täyttämästä velvoitettaan ja jota Osapuoli ei voi kohtuudella omin toimin torjua. Osapuolen tulee ilmoittaa toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ilman aiheetonta viivästystä. Osapuolen tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan toiselle Osapuolelle ylivoimaisen esteen johdosta aiheutuvaa vahinkoa.

 

 

18. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

 

Sopimukseen ja Sijoituspalvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta kansainvälisyksityisoikeudellisia lainvalintaa koskevia sääntöjä.

Asiakas voi kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen saadakseen sijoituspalveluihin liittyvää tietoa sekä tarvittaessa saattaa Sopimukseen liittyvät erimielisyydet Arvopaperilautakunnan käsiteltäväksi. Yhteydenottolomake löytyy Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan verkkosivuilta www.fine.fi. Osapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen Asiakas vaadi asian käsittelyä asuinpaikkansa tuomiopiirin yleisessä alioikeudessa.