Sijoituspalvelun yleiset ehdot


 

1.  Soveltamisala
 

Näitä Springvest Oy:n (”Springvest”) sijoituspalvelun yleisiä ehtoja sovelletaan Asiakkaalle kulloinkin tarjottavaan Sijoituspalveluun Sopimuksen ohella. Sopimuksen ehdot ovat aina ensisijaisia sijoituspalvelun yleisiin ehtoihin nähden.
 

 

2.  Määritelmät

 

Kasvuyhtiörahoitus -liiketoiminnalla tarkoitetaan asiakassopimuksen piirissä tehtyä liiketoimintaa.


2.1  Kasvuyhtiörahoitus – liiketoimintaan liittyvät määritelmät

 

Asiakas

Henkilö, joka on antanut Springvestille Rahoitusvälinettä koskevan Merkintätoimeksiannon ja/tai jolle Springvest on antanut sijoitusneuvontaa.

 

Sopimus

Osapuolten välinen sopimus, jolla sovitaan Springvestin toimimisesta Asiakkaan merkintätoimeksiannon vastaanottajana ja välittäjänä sekä sijoitusneuvon antajajana.
 

Kohdeyhtiö

Yhtiö, jolle Springvest järjestää osakkeiden liikkeeseenlaskun.  


Merkintätoimeksianto

Kohdeyhtiön liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimivan Springvestin osoittaminen Asiakkaan Rahoitusvälinettä koskevan merkintäsitoumuksen vastaanottajaksi ja välittäjäksi Sopimuksen mukaisesti.
 

Osapuolet

Asiakas ja Springvest.
 

Rahoitusväline

Kohdeyhtiön liikkeeseenlaskema osake.


Sijoitusmuistio

Kohdeyhtiön osakeantia koskeva sijoitusmuistio.


Sijoituspalvelut

Sijoituspalvelulaissa tarkoitettu arvopaperinvälitys, jota Springvest tarjoaa Asiakkaalle toimimalla merkintäpaikkana järjestämissään Kohdeyhtiön liikkeeseenlaskuissa sekä epäitsenäinen sijoitusneuvonta, jona pidetään Springvestin tai sen sidonnaisasiamiehen antamaa suositusta merkitä Rahoitusvälineitä Springvestin järjestämässä liikkeeseenlaskussa.

Sijoitus- ja osakassopimus

Asiakkaan ja Kohdeyhtiön välinen sopimus, jossa sovitaan Asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista osakkeenomistajana suhteessa Kohdeyhtiöön.

 


3.  Sijoituspalvelut
 

Springvest tarjoaa Asiakkailleen edellä määriteltyjä Sijoituspalveluita. Springvest on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Finanssivalvonnan pitämään julkiseen rekisteriin, johon on merkitty tiedot niistä palveluista, joiden tarjoamiseen Springvestillä on toimilupa.
 


4.  Sidonnaisasiamiesten käyttö
 

Springvest voi käyttää Sijoituspalvelujen tarjoamisessa ja markkinoinnissa sidonnaisasiamiehiä, jotka toimivat Springvestin lukuun ja vastuulla. Sidonnaisasiamiesten toiminnan lainmukaisuuden valvomiseksi Finanssivalvonta pitää sidonnaisasiamiehistä julkista rekisteriä.
 

 

5.  Asiakasluokittelu
 

Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Springvest luokittelee kaikki asiakkaansa asiakassuhteen alussa ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi ja kohtelee näitä ei-ammattimaisina asiakkaina kaikkien Sijoituspalveluiden osalta. Asiakkaalla on oikeus hakea kirjallisella hakemuksella asiakasluokittelunsa muuttamista. Asiakkaan luokittelulla on vaikutusta sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettavaksi tuleviin menettelytapasääntöihin.

 

Luokittelun vaikutukset sijoittajansuojaan

Vain ei-ammattimaiset asiakkaat ovat Sijoittajien korvausrahaston suojan piirissä. Rahasto korvaa Asiakkaalle aiheutuneita menetyksiä silloin, jos Springvest ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan Asiakkaan selviä ja riidattomia saatavia Sopimuksen mukaisesti. Sijoittajien korvausrahastosta yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 tämän yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahasto ei korvaa vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten Asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista.

Ei-ammattimaisilla asiakkailla on oikeus saada itsensä ja sijoituspalveluyrityksen välinen erimielisyystilanne ratkaisusuosituksia antavan riippumattoman toimielimen ratkaistavaksi. Tällaisena toimielimenä toimii arvopaperilautakunta. Arvopaperilautakunta ei käsittele ammattimaisten asiakkaiden lausuntopyyntöjä

Luokittelun vaikutus sovellettaviin menettelytapavaatimuksiin:

Ei-ammattimainen asiakas

Ei-ammattimaiselle asiakkaille annetaan ennen kirjallisen Sopimuksen tekemistä Sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot Springvestistä sekä tarjottavasta palvelusta. Myös tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Tiedot on annettava pysyvällä tavalla siten, että ne ovat tulostettavissa tai tallennettavissa. Tiedot Springvestistä ja sen tarjoamista palveluista sekä niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista ovat saatavilla Springvestin internetsivuilla osoitteessa www.springvest.fi.

Tarjotessaan Sijoituspalveluja ei-ammattimaiselle asiakkaalle Springvest pyytää Asiakkaalta tiedot tämän Rahoitusvälinettä tai Sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja –tietämyksestä sekä taloudellisesta asemasta ja sijoitustavoitteista voidakseen arvioida, onko Rahoitusväline tai Sijoituspalvelu kyseiselle Asiakkaalle asianmukainen ja soveltuva. Springvestillä on oikeus luottaa Asiakkaan antamiin tietoihin.
 

Mikäli Springvest katsoo, ettei Rahoitusväline tai Sijoituspalvelu ole Asiakkaan kannalta asianmukainen tai soveltuva, tai Asiakas ei ole antanut asianmukaisuuden ja/tai soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavia tietoja, ilmoittaa Springvest tästä Asiakkaalle, eikä se voi suositella Asiakkaalle kyseistä rahoitusvälinettä tai palvelua.

Ammattimainen asiakas
Ammattimainen asiakas kuuluu vain osittain edellä mainittujen menettelytapasäännösten piiriin eikä ammattimaiselle tälle suoriteta rahoitusvälineen asianmukaisuutta koskevaa arviointia. Ammattimaiselle asiakkaalle on annettava yleiskuvaus palvelun kohteena olevien rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä, jos se on tarpeellista ottaen huomioon kyseisen Asiakkaan sijoituskokemus.
 


Hyväksyttävä vastapuoli

Hyväksyttävä vastapuoli voi kirjallisella hakemuksella pyytää Springvestiltä, että sijoittajan suojaksi tarkoitettuja menettelytapasäännöksiä sovellettaisiin sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta. Springvest harkitsee tapauskohtaisesti suostuuko se esitettyyn pyyntöön. Muissa tapauksissa menettelytapasäännökset ja sijoittajan suojaa koskevat säännökset eivät sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin.
 

 

6.  Sopimuksen siirtäminen
 

Kumpikaan Osapuoli ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle.7.  Tietosuoja
 

Asiakkaan tiedot tallennetaan Springvestin asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja säilytetään sääntelyssä edellytetyillä tavoin Sijoituspalvelun antamisen ja mahdollisen toimeksiannon toteuttamisen jälkeen. Springvestillä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia, esimerkiksi suoramarkkinointia, varten henkilötietolain mukaisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Springvestin asiakasrekisteriin liittyvä rekisteriseloste löytyy Springvestin verkkosivuilta osoitteesta www.springvest.fi

 


8.  Puhelujen tallentaminen
 

Springvest on tammikuussa 2018 voimaan astuneen lainsäädännön myötä velvollinen tallentamaan ja säilyttämään asiakkaan kanssa puhelimella ja sähköisin viestein käydyt keskustelut, jotka johtavat tai voivat johtaa liiketoimiin. Asiakkaalla on kohtuullista maksua vastaan oikeus pyynnöstä saada tietoja näistä tallenteista.

 

 

9.   Asiakaspalautteen ja -valitusten käsittely

 

Asiakastyytyväisyys on Springvestille ensisijaisen tärkeää, ja asiakaspalautteiden ja -valitusten nopea käsittely on olennainen osa asiakastyytyväisyyttä. Asiakaspalautetta voi antaa puhelimitse tai sähköpostilla osoitteeseen info@springvest.fi  tai henkilökohtaisesti omalle yhteyshenkilölle. Mikäli asiakkaalla on vaatimuksia Springvest Oy:ta kohtaan, tulee vaatimukset esittää aina kirjallisesti.

 

Asiakaspalautteet ja -valitukset käsitellään mahdollisuuksien mukaan välittömästi niiden vastaanottamisen yhteydessä. Mikäli välitön käsittely ei ole mahdollista, palautteet ja -valitukset ohjataan asian laadusta riippuen asiakasvastuulliselle yhteyshenkilölle tai Compliance Officerille jatkokäsittelyä varten. Asiakasvalitukset pyritään käsittelemään mahdollisimman pian, viimeistään viikon kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos
asiakasvalituksen lopullinen käsittely viikon kuluessa ei ole mahdollista, asiakasvastaava ilmoittaa valituksen tehneelle asiakkaalle valituksen tarkemmasta käsittelyaikataulusta. Asiakasvalitukset ja niiden käsittelyä koskevat dokumentit tallennetaan toimivan jälkiseurannan mahdollistamiseksi.


Springvestin vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu Springvestin sopimusrikkomuksesta Asiakkaalle aiheutuneisiin välittömiin vahinkoihin. Springvest ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi, saamatta jääneestä tuotosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä tai kolmannen osapuolen vaatimuksista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Springvest ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu kolmansilta tahoilta saadusta virheellisestä tiedosta. Springvest ei vastaa myöskään Sijoitusmuistiossa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

 


10.  Ylivoimainen este
 

Osapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa, joka estää Osapuolta täyttämästä velvoitettaan ja jota Osapuoli ei voi kohtuudella omin toimin torjua. Osapuolen tulee ilmoittaa toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ilman aiheetonta viivästystä. Osapuolen tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan toiselle Osapuolelle ylivoimaisen esteen johdosta aiheutuvaa vahinkoa.

 


11.  Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
 

Sopimukseen ja Sijoituspalvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen. Asiakas voi kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen saadakseen sijoituspalveluihin liittyvää tietoa sekä tarvittaessa saattaa Sopimukseen liittyvät erimielisyydet Arvopaperilautakunnan käsiteltäväksi. Yhteydenottolomake löytyy Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan verkkosivuilta www.fine.fi. Osapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen Asiakas vaadi asian käsittelyä asuinpaikkansa tuomiopiirin yleisessä alioikeudessa.

 


12.  Kasvuyritysrahoitus-liiketoimintaan liittyvien sijoituspalveluiden yleiset ehdot

 

 

12.1  Merkintätoimeksiannon hoitaminen
 

Springvest toimii Rahoitusvälineiden merkintäpaikkana järjestämissään Kohdeyhtiön liikkeeseenlaskuissa ja välittää Asiakkaan merkintäsitoumuksen Kohdeyhtiölle. Merkintätoimeksiannon toteuttaminen edellyttää, että Asiakas maksaa Rahoitusvälineiden merkintähinnan annettujen maksuohjeiden mukaisesti. Kunkin rahoituskierroksen päättymisen jälkeen Kohdeyhtiö tai Springvest toimittaa Asiakkaalle kopion Kohdeyhtiön allekirjoittamasta Sijoitus- ja osakassopimuksesta ilman aiheetonta viivytystä.

 


12.2  Merkintätoimeksiannon peruuttaminen
 

Jos Sijoitusmuistiota täydennetään ennen Rahoitusvälineiden merkintäajan päättymistä sellaisen virheen, puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä Asiakkaalle, on ennen täydennyksen ilmoittamista Merkintätoimeksiannon antaneelle Asiakkaalla oikeus peruuttaa merkintänsä ennen Rahoitusvälineiden rekisteröimistä kaupparekisteriin viiden pankkipäivän kuluessa täydennyksen ilmoittamisesta. Kohdeyhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet Asiakkaalle sähköpostitse tai postitse samanaikaisesti mahdollisen Sijoitusmuistion täydentämisen kanssa. Mikäli Merkintätoimeksianto peruutetaan, merkintähinta ja              -palkkio palautetaan Asiakkaan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa.

Merkintätoimeksiannot ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa, kuin edellä mainituin edellytyksin.12.3  Sijoituksen kulut ja palkkiot
 

Asiakkaalta perittävistä merkintäpalkkioista ja mahdollisista muista Sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvistä kuluista ja palkkioista sovitaan Sopimuksessa.12.4  Asiakasvarojen hallinnointi
 

Asiakas maksaa Sijoituksen ja Merkintäpalkkion Springvestin erilliselle asiakasvaratilille (”Asiakasvaratili 1”). Tämän jälkeen Springvest siirtää Merkintäpalkkion toiselle asiakasvaratilille ("Asiakasvaratili 2"). Asiakasvaratili 1 yksilöidään Sopimuksessa. Asiakasvaratili 1 ja Asiakasvaratili 2 on tarkoitettu ainoastaan Sijoituksen ja Merkintäpalkkion hallinnointiin. Springvestillä on oikeus siirtää Kohdeyhtiölle Sijoitus Asiakasvaratili 1:ltä, kun Asiakasvaratili 1:llä olevat varat ylittävät liikkeeseenlaskun vähimmäismäärän. Springvestillä on oikeus siirtää Merkintäpalkkio Asiakasvaratili 2:lta Springvestin tilille ja sidonnaisasiamiesten tileille  kun varat ylittävät liikkeeseenlaskun vähimmäismäärän ja ne on siirretty Kohdeyhtiön tilille. Mikäli Sijoitusmuistiossa määriteltyä liikkeeseenlaskun vähimmäismäärää ei saavuteta merkintäajan kuluessa eikä Kohdeyhtiö päätä kerätä tätä pienempää summaa, Springvest palauttaa Sijoituksen ja Merkintäpalkkion Asiakasvaratili 1:ltä ja Asiakasvaratili 2:lta Asiakkaalle viivytyksettä.


 
12.5  Sijoituksen riskit ja soveltuvuus Asiakkaalle
 

Sijoittaminen kasvuvaiheessa olevaan Kohdeyhtiöön sisältää huomattavia riskejä, joiden toteutuessa Asiakas voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahoitusvälineen historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahoitusvälineiden hinnanmuodostus ei välttämättä ole luotettavaa, eivätkä Asiakkaat voi välttämättä myydä Rahoitusvälineitä toivomanaan ajankohtana tai lainkaan. Rahoitusvälineille ei näin ollen muodostu toimivia markkinoita. Listaamattomana yhtiönä Kohdeyhtiöllä ei ole myöskään listattuja yhtiöitä vastaavaa lakisääteistä tai pörssin sääntöihin perustuvaa tiedonantovelvollisuutta osakkeenomistajilleen. Lisäksi Rahoitusvälineet voivat olla äänivallattomia ja Rahoitusvälineen omistajan hallinnolliset oikeudet ovat hyvin suppeat.

Kohdeyhtiöt ovat tyypillisesti start up -vaiheessa olevia kasvuyhtiöitä. Yleisen näkemyksen mukaan kasvuyhtiöihin tehdyistä sijoituksista keskimäärin 1/10 tuottaa hyvin tai erinomaisesti, 4/10 antaa kohtalaisen tuoton ja 5/10 epäonnistuu ainakin osittain. Kohdeyhtiöillä ei välttämättä ole vielä merkittävässä määrin liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan niiden arvo perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Kohdeyhtiöiden toiminnan vakiintumattomuudesta johtuen Kohdeyhtiöiden osakkeiden merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

Asiakas on vastannut Springvestin esittämiin kysymyksiin koskien mm. Asiakkaan taloudellista tilannetta, riskinottohalua, sijoituskokemusta ja -tietämystä siten, että Asiakkaan sijoituskokemuksen ja/tai -tietämyksen voidaan arvioida olevan riittävällä tasolla Asiakkaan selonottovelvollisuuden (kohta 12.6) täyttämiseksi ja sijoituksen tekemiseksi ja sijoituksen olevan Asiakkaalle soveltuva tämän tilanne ja riskinottohalu huomioiden.  

Springvest ei toimi missään suhteessa Asiakkaan neuvonantajana mahdollisten vero-, kirjanpito-, oikeudellisten, taloudellisten tai muiden riskien arvioimiseksi, vaan Asiakkaan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijaan.12.6  Asiakkaan selonottovelvollisuus  
 

Asiakas vakuuttaa perehtyneensä Sopimukseen ja ymmärtävänsä Springvestin aseman Sijoituspalvelun tarjoajana. Asiakas on tietoinen edellä kuvatuista sijoituksen riskeistä ja vakuuttaa perehtyneensä Rahoitusvälineeseen, Sijoitus- ja osakassopimukseen sekä Sijoitusmuistioon tarpeellisessa määrin kyetäkseen itsenäisesti tekemään sijoituspäätöksiä taloudellisen asemansa edellyttämällä tavalla ja vastatakseen itsenäisesti sijoitustoimintansa tuloksista.12.7  Kohdeyhtiön asiakasraportointi
 

Kohdeyhtiö on sitoutunut lähettämään tilannekatsauksen Asiakkaalle vähintään kaksi kertaa vuodessa sähköpostitse Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilannekatsaus sisältää muun muassa tiedot merkittävistä Kohdeyhtiön arvoon vaikuttavista uusista sopimuksista ja investoinneista sekä yleisen taloudellisen tilanteen kuvauksen. Lisäksi Kohdeyhtiö toimittaa aina tilikauden päättymisen jälkeen Asiakkaalle tilinpäätöksen.