Sijoituspalvelun yleiset ehdot


 

1.  Soveltamisala
 

Näitä Springvest Oy:n (”Springvest”) sijoituspalvelun yleisiä ehtoja sovelletaan Asiakkaalle kulloinkin tarjottavaan Sijoituspalveluun Sopimuksen ohella. Sopimuksen ehdot ovat aina ensisijaisia sijoituspalvelun yleisiin ehtoihin nähden.
 

 

2.  Määritelmät

 

Kasvuyhtiörahoitus -liiketoiminnalla tarkoitetaan asiakassopimuksen piirissä tehtyä liiketoimintaa. Varainhoito-liiketoiminnalla tarkoitetaan Sijoitusneuvonta- ja toimeksiantojen välityssopimuksen tai täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen piirissä tehtyä liiketoimintaa.  

 


2.1  Kasvuyhtiörahoitus – liiketoimintaan liittyvät määritelmät

 

Asiakas

Henkilö, joka on antanut Springvestille Rahoitusvälinettä koskevan Merkintätoimeksiannon ja/tai jolle Springvest on antanut sijoitusneuvontaa.

 

Sopimus

Osapuolten välinen sopimus, jolla sovitaan Springvestin toimimisesta Asiakkaan merkintätoimeksiannon vastaanottajana ja välittäjänä sekä sijoitusneuvon antajajana.
 

Kohdeyhtiö

Yhtiö, jolle Springvest järjestää osakkeiden liikkeeseenlaskun.  


Merkintätoimeksianto

Kohdeyhtiön liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimivan Springvestin osoittaminen Asiakkaan Rahoitusvälinettä koskevan merkintäsitoumuksen vastaanottajaksi ja välittäjäksi Sopimuksen mukaisesti.
 

Osapuolet

Asiakas ja Springvest.
 

Rahoitusväline

Kohdeyhtiön liikkeeseenlaskema osake.


Sijoitusmuistio

Kohdeyhtiön osakeantia koskeva sijoitusmuistio.


Sijoituspalvelut

Sijoituspalvelulaissa tarkoitettu arvopaperinvälitys, jota Springvest tarjoaa Asiakkaalle toimimalla merkintäpaikkana järjestämissään Kohdeyhtiön liikkeeseenlaskuissa sekä epäitsenäinen sijoitusneuvonta, jona pidetään Springvestin tai sen sidonnaisasiamiehen antamaa suositusta merkitä Rahoitusvälineitä Springvestin järjestämässä liikkeeseenlaskussa.

Sijoitus- ja osakassopimus

Asiakkaan ja Kohdeyhtiön välinen sopimus, jossa sovitaan Asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista osakkeenomistajana suhteessa Kohdeyhtiöön.

 

 

2.2  Varainhoito-liiketoimintaan liittyvät määritelmät

 

Sijoituspalvelut

Sijoituspalvelulaissa tarkoitettu riippumaton sijoitusneuvonta ja toimeksiantojen välitys, jossa Springvest tai sen sidonnaisasiamies antaa Asiakkaalle pörssilistattuja rahoitusvälineitä koskevia sijoitussuosituksia. Sijoituspalvelulaissa tarkoitettu omaisuudenhoito, jossa Asiakas antaa Springvestille täyden valtakirjan välittää toteutettavaksi Asiakkaan lukuun pörssilistattuja rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja.

 

Sopimus

Springvestin ja Asiakkaan välinen sopimus, jolla sovitaan Springvestin toimimisesta riippumattoman sijoitusneuvon antajajana ja toimeksiantojen välittäjänä (“Sijoitusneuvonta- ja toimeksiantojen välityssopimus”). Springvestin ja Asiakkaan välinen sopimus, jolla sovitaan Springvestin toimimisesta täyden valtakirjan omaisuudenhoitajana (“täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus”).

 

Pääomaisuusluokka
Omaisuuserien luokittelu ylimmällä tasolla eri omaisuuseriin, joilla kullakin on luokan sisällä samankaltaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi osakesijoitukset ja korkosijoitukset. Kukin sijoitussalkun arvopaperi voi kuulua vain yhteen pääomaisuusluokkaan.

Omaisuusallokaatio
Täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa ja sijoitusneuvonnassa käytetty termi, jolla tarkoitetaan sijoitusten jakautumista eri pääomaisuusluokkien kesken. Esimerkiksi 70/30 omaisuusallokaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa 70 % asiakkaan sijoituksista voi olla globaaleissa osakesijoituksissa ja 30 % globaaleissa korkosijoituksissa.

Omaisuusallokaation vaihteluväli
Yhdessä asiakkaan kanssa pääomaisuusluokittain määritetyt minimi- ja maksimiarvot, joiden välissä kunkin pääomaisuusluokan painoarvo koko salkusta voi liikkua. Vaihteluvälien arvot päivitetään vähintään kerran vuodessa asiakaskohtaiseen sijoitussuunnitelmaan asiakkaan kanssa käytävässä vuositarkastelussa.

Strateginen tavoiteallokaatio
Asiakkaan kanssa sovittu omaisuusallokaatio, joka sopii Springvestin parhaan ja riippumattoman arvion mukaan parhaiten asiakkaalle asiakkaan oma taloudellinen tilanne, sijoitushorisontti ja riskinsietokyky huomioiden. Strateginen tavoiteallokaatio päivitetään vähintään kerran vuodessa asiakkaan kanssa käytävässä vuositarkastelussa.


Globaalit osakesijoitukset
Pääomaisuusluokka, johon luetaan jälkimarkkinakelpoiset pörssilistattujen yritysten osakkeet maailmanlaajuisesti.  

Globaalit korkosijoitukset
Pääomaisuusluokka, johon luetaan jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat, rahamarkkinasijoitukset sekä käteinen. Velkakirjojen liikkeeseenlaskijoina on mm. valtioita, yrityksiä, kuntia sekä erilaisia erityisluottolaitoksia maailmanlaajuisesti.

Time Weighted Return (TWR) -menetelmä
Sijoitussalkun tuotonlaskentamenetelmä, jossa salkun valitun tarkastelujakson tuotto (esimerkiksi 1 vuosi) lasketaan pienemmän mitattavan tarkastelujakson (esimerkiksi 1 päivä) tuottojen geometrisena keskiarvona. Tämä ns. aikapainoitettu tuotonlaskentamenetelmä ei ota huomioon salkkuun tulevia ja salkusta lähteviä rahavirtoja. Esimerkiksi suomalaisen sijoitusrahaston tuotot lasketaan tyypillisesti aikapainoitettuna tuottoina. Myös varainhoitajat mittaavat tyypillisesti asiakassalkkujen tuottoja tällä menetelmällä, koska asiakkaan tekemät lisäsijoitukset ja osanostot voivat olla varainhoitajan vaikutusvallan ulkopuolella.
 

Money Weighted Return (MWR) -menetelmä
Sijoitussalkun tuotonlaskentamenetelmä, jossa salkun valitun tarkastelujakson tuotto (esimerkiksi 1 vuosi) lasketaan sisäisen korkokannan menetelmällä. Menetelmässä etsitään se sisäinen korko, jolla diskontattuna salkusta uloslähtevien ja salkkuun tulevien kassavirtojen nykyarvot ovat yhtä suuret. Tässä ns. rahapainotetussa tuotonlaskentamenetelmässä otetaan huomioon salkkuun tulevat ja salkusta lähtevät rahavirrat. Menetelmä painottaa tyypillisesti enemmän niitä jaksoja, jolloin salkku on suuri ja päinvastoin.
 

Kiinteä varainhoitopalkkio

Kiinteä varainhoitopalkkio lasketaan ja veloitetaan jälkikäteen kuukausittain tai muulla aikavälillä siten, kun Sopimuksessa tarkemmin sovitaan. Varainhoitopalkkio määritetään aina vuosittaisena %-osuutena.

 


3.  Sijoituspalvelut
 

Springvest tarjoaa Asiakkailleen edellä määriteltyjä Sijoituspalveluita. Springvest on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Finanssivalvonnan pitämään julkiseen rekisteriin, johon on merkitty tiedot niistä palveluista, joiden tarjoamiseen Springvestillä on toimilupa.
 


4.  Sidonnaisasiamiesten käyttö
 

Springvest voi käyttää Sijoituspalvelujen tarjoamisessa ja markkinoinnissa sidonnaisasiamiehiä, jotka toimivat Springvestin lukuun ja vastuulla. Sidonnaisasiamiesten toiminnan lainmukaisuuden valvomiseksi Finanssivalvonta pitää sidonnaisasiamiehistä julkista rekisteriä.
 

 

5.  Asiakasluokittelu
 

Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Springvest luokittelee kaikki asiakkaansa asiakassuhteen alussa ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi ja kohtelee näitä ei-ammattimaisina asiakkaina kaikkien Sijoituspalveluiden osalta. Asiakkaalla on oikeus hakea kirjallisella hakemuksella asiakasluokittelunsa muuttamista. Asiakkaan luokittelulla on vaikutusta sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettavaksi tuleviin menettelytapasääntöihin.

 

Luokittelun vaikutukset sijoittajansuojaan

Vain ei-ammattimaiset asiakkaat ovat Sijoittajien korvausrahaston suojan piirissä. Rahasto korvaa Asiakkaalle aiheutuneita menetyksiä silloin, jos Springvest ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan Asiakkaan selviä ja riidattomia saatavia Sopimuksen mukaisesti. Sijoittajien korvausrahastosta yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 tämän yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahasto ei korvaa vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten Asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista.

Ei-ammattimaisilla asiakkailla on oikeus saada itsensä ja sijoituspalveluyrityksen välinen erimielisyystilanne ratkaisusuosituksia antavan riippumattoman toimielimen ratkaistavaksi. Tällaisena toimielimenä toimii arvopaperilautakunta. Arvopaperilautakunta ei käsittele ammattimaisten asiakkaiden lausuntopyyntöjä

Luokittelun vaikutus sovellettaviin menettelytapavaatimuksiin:

Ei-ammattimainen asiakas

Ei-ammattimaiselle asiakkaille annetaan ennen kirjallisen Sopimuksen tekemistä Sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot Springvestistä sekä tarjottavasta palvelusta. Myös tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Tiedot on annettava pysyvällä tavalla siten, että ne ovat tulostettavissa tai tallennettavissa. Tiedot Springvestistä ja sen tarjoamista palveluista sekä niissä tapahtuneista olennaisista muutoksista ovat saatavilla Springvestin internetsivuilla osoitteessa www.springvest.fi.

Tarjotessaan Sijoituspalveluja ei-ammattimaiselle asiakkaalle Springvest pyytää Asiakkaalta tiedot tämän Rahoitusvälinettä tai Sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja –tietämyksestä sekä taloudellisesta asemasta ja sijoitustavoitteista voidakseen arvioida, onko Rahoitusväline tai Sijoituspalvelu kyseiselle Asiakkaalle asianmukainen ja soveltuva. Springvestillä on oikeus luottaa Asiakkaan antamiin tietoihin.
 

Mikäli Springvest katsoo, ettei Rahoitusväline tai Sijoituspalvelu ole Asiakkaan kannalta asianmukainen tai soveltuva, tai Asiakas ei ole antanut asianmukaisuuden ja/tai soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavia tietoja, ilmoittaa Springvest tästä Asiakkaalle, eikä se voi suositella Asiakkaalle kyseistä rahoitusvälinettä tai palvelua.

Ammattimainen asiakas
Ammattimainen asiakas kuuluu vain osittain edellä mainittujen menettelytapasäännösten piiriin eikä ammattimaiselle tälle suoriteta rahoitusvälineen asianmukaisuutta koskevaa arviointia. Ammattimaiselle asiakkaalle on annettava yleiskuvaus palvelun kohteena olevien rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä, jos se on tarpeellista ottaen huomioon kyseisen Asiakkaan sijoituskokemus.
 


Hyväksyttävä vastapuoli

Hyväksyttävä vastapuoli voi kirjallisella hakemuksella pyytää Springvestiltä, että sijoittajan suojaksi tarkoitettuja menettelytapasäännöksiä sovellettaisiin sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta. Springvest harkitsee tapauskohtaisesti suostuuko se esitettyyn pyyntöön. Muissa tapauksissa menettelytapasäännökset ja sijoittajan suojaa koskevat säännökset eivät sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin.
 

 

6.  Sopimuksen siirtäminen
 

Kumpikaan Osapuoli ei voi siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle.7.  Tietosuoja
 

Asiakkaan tiedot tallennetaan Springvestin asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja säilytetään sääntelyssä edellytetyillä tavoin Sijoituspalvelun antamisen ja mahdollisen toimeksiannon toteuttamisen jälkeen. Springvestillä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia, esimerkiksi suoramarkkinointia, varten henkilötietolain mukaisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Springvestin asiakasrekisteriin liittyvä rekisteriseloste löytyy Springvestin verkkosivuilta osoitteesta www.springvest.fi

 


8.  Puhelujen tallentaminen
 

Springvest on tammikuussa 2018 voimaan astuneen lainsäädännön myötä velvollinen tallentamaan ja säilyttämään asiakkaan kanssa puhelimella ja sähköisin viestein käydyt keskustelut, jotka johtavat tai voivat johtaa liiketoimiin. Asiakkaalla on kohtuullista maksua vastaan oikeus pyynnöstä saada tietoja näistä tallenteista.

 

 

9.   Asiakaspalautteen ja -valitusten käsittely

 

Asiakastyytyväisyys on Springvestille ensisijaisen tärkeää, ja asiakaspalautteiden ja -valitusten nopea käsittely on olennainen osa asiakastyytyväisyyttä. Asiakaspalautetta voi antaa puhelimitse tai sähköpostilla osoitteeseen info@springvest.fi  tai henkilökohtaisesti omalle yhteyshenkilölle. Mikäli asiakkaalla on vaatimuksia Springvest Oy:ta kohtaan, tulee vaatimukset esittää aina kirjallisesti.

 

Asiakaspalautteet ja -valitukset käsitellään mahdollisuuksien mukaan välittömästi niiden vastaanottamisen yhteydessä. Mikäli välitön käsittely ei ole mahdollista, palautteet ja -valitukset ohjataan asian laadusta riippuen asiakasvastuulliselle yhteyshenkilölle tai Compliance Officerille jatkokäsittelyä varten. Asiakasvalitukset pyritään käsittelemään mahdollisimman pian, viimeistään viikon kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos
asiakasvalituksen lopullinen käsittely viikon kuluessa ei ole mahdollista, asiakasvastaava ilmoittaa valituksen tehneelle asiakkaalle valituksen tarkemmasta käsittelyaikataulusta. Asiakasvalitukset ja niiden käsittelyä koskevat dokumentit tallennetaan toimivan jälkiseurannan mahdollistamiseksi.


Springvestin vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu Springvestin sopimusrikkomuksesta Asiakkaalle aiheutuneisiin välittömiin vahinkoihin. Springvest ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi, saamatta jääneestä tuotosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä tai kolmannen osapuolen vaatimuksista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Springvest ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu kolmansilta tahoilta saadusta virheellisestä tiedosta. Springvest ei vastaa myöskään Sijoitusmuistiossa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.

 


10.  Ylivoimainen este
 

Osapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa, joka estää Osapuolta täyttämästä velvoitettaan ja jota Osapuoli ei voi kohtuudella omin toimin torjua. Osapuolen tulee ilmoittaa toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ilman aiheetonta viivästystä. Osapuolen tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan toiselle Osapuolelle ylivoimaisen esteen johdosta aiheutuvaa vahinkoa.

 


11.  Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
 

Sopimukseen ja Sijoituspalvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen. Asiakas voi kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen saadakseen sijoituspalveluihin liittyvää tietoa sekä tarvittaessa saattaa Sopimukseen liittyvät erimielisyydet Arvopaperilautakunnan käsiteltäväksi. Yhteydenottolomake löytyy Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan verkkosivuilta www.fine.fi. Osapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen Asiakas vaadi asian käsittelyä asuinpaikkansa tuomiopiirin yleisessä alioikeudessa.

 


12.  Kasvuyritysrahoitus-liiketoimintaan liittyvien sijoituspalveluiden yleiset ehdot

 

 

12.1  Merkintätoimeksiannon hoitaminen
 

Springvest toimii Rahoitusvälineiden merkintäpaikkana järjestämissään Kohdeyhtiön liikkeeseenlaskuissa ja välittää Asiakkaan merkintäsitoumuksen Kohdeyhtiölle. Merkintätoimeksiannon toteuttaminen edellyttää, että Asiakas maksaa Rahoitusvälineiden merkintähinnan annettujen maksuohjeiden mukaisesti. Kunkin rahoituskierroksen päättymisen jälkeen Kohdeyhtiö tai Springvest toimittaa Asiakkaalle kopion Kohdeyhtiön allekirjoittamasta Sijoitus- ja osakassopimuksesta ilman aiheetonta viivytystä.

 


12.2  Merkintätoimeksiannon peruuttaminen
 

Jos Sijoitusmuistiota täydennetään ennen Rahoitusvälineiden merkintäajan päättymistä sellaisen virheen, puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä Asiakkaalle, on ennen täydennyksen ilmoittamista Merkintätoimeksiannon antaneelle Asiakkaalla oikeus peruuttaa merkintänsä ennen Rahoitusvälineiden rekisteröimistä kaupparekisteriin viiden pankkipäivän kuluessa täydennyksen ilmoittamisesta. Kohdeyhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet Asiakkaalle sähköpostitse tai postitse samanaikaisesti mahdollisen Sijoitusmuistion täydentämisen kanssa. Mikäli Merkintätoimeksianto peruutetaan, merkintähinta ja              -palkkio palautetaan Asiakkaan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa.

Merkintätoimeksiannot ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa, kuin edellä mainituin edellytyksin.12.3  Sijoituksen kulut ja palkkiot
 

Asiakkaalta perittävistä merkintäpalkkioista ja mahdollisista muista Sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvistä kuluista ja palkkioista sovitaan Sopimuksessa.12.4  Asiakasvarojen hallinnointi
 

Asiakas maksaa Sijoituksen ja Merkintäpalkkion Springvestin erilliselle asiakasvaratilille (”Asiakasvaratili 1”). Tämän jälkeen Springvest siirtää Merkintäpalkkion toiselle asiakasvaratilille ("Asiakasvaratili 2"). Asiakasvaratili 1 yksilöidään Sopimuksessa. Asiakasvaratili 1 ja Asiakasvaratili 2 on tarkoitettu ainoastaan Sijoituksen ja Merkintäpalkkion hallinnointiin. Springvestillä on oikeus siirtää Kohdeyhtiölle Sijoitus Asiakasvaratili 1:ltä, kun Asiakasvaratili 1:llä olevat varat ylittävät liikkeeseenlaskun vähimmäismäärän. Springvestillä on oikeus siirtää Merkintäpalkkio Asiakasvaratili 2:lta Springvestin tilille ja sidonnaisasiamiesten tileille  kun varat ylittävät liikkeeseenlaskun vähimmäismäärän ja ne on siirretty Kohdeyhtiön tilille. Mikäli Sijoitusmuistiossa määriteltyä liikkeeseenlaskun vähimmäismäärää ei saavuteta merkintäajan kuluessa eikä Kohdeyhtiö päätä kerätä tätä pienempää summaa, Springvest palauttaa Sijoituksen ja Merkintäpalkkion Asiakasvaratili 1:ltä ja Asiakasvaratili 2:lta Asiakkaalle viivytyksettä.


 
12.5  Sijoituksen riskit ja soveltuvuus Asiakkaalle
 

Sijoittaminen kasvuvaiheessa olevaan Kohdeyhtiöön sisältää huomattavia riskejä, joiden toteutuessa Asiakas voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahoitusvälineen historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahoitusvälineiden hinnanmuodostus ei välttämättä ole luotettavaa, eivätkä Asiakkaat voi välttämättä myydä Rahoitusvälineitä toivomanaan ajankohtana tai lainkaan. Rahoitusvälineille ei näin ollen muodostu toimivia markkinoita. Listaamattomana yhtiönä Kohdeyhtiöllä ei ole myöskään listattuja yhtiöitä vastaavaa lakisääteistä tai pörssin sääntöihin perustuvaa tiedonantovelvollisuutta osakkeenomistajilleen. Lisäksi Rahoitusvälineet voivat olla äänivallattomia ja Rahoitusvälineen omistajan hallinnolliset oikeudet ovat hyvin suppeat.

Kohdeyhtiöt ovat tyypillisesti start up -vaiheessa olevia kasvuyhtiöitä. Yleisen näkemyksen mukaan kasvuyhtiöihin tehdyistä sijoituksista keskimäärin 1/10 tuottaa hyvin tai erinomaisesti, 4/10 antaa kohtalaisen tuoton ja 5/10 epäonnistuu ainakin osittain. Kohdeyhtiöillä ei välttämättä ole vielä merkittävässä määrin liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan niiden arvo perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Kohdeyhtiöiden toiminnan vakiintumattomuudesta johtuen Kohdeyhtiöiden osakkeiden merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

Asiakas on vastannut Springvestin esittämiin kysymyksiin koskien mm. Asiakkaan taloudellista tilannetta, riskinottohalua, sijoituskokemusta ja -tietämystä siten, että Asiakkaan sijoituskokemuksen ja/tai -tietämyksen voidaan arvioida olevan riittävällä tasolla Asiakkaan selonottovelvollisuuden (kohta 12.6) täyttämiseksi ja sijoituksen tekemiseksi ja sijoituksen olevan Asiakkaalle soveltuva tämän tilanne ja riskinottohalu huomioiden.  

Springvest ei toimi missään suhteessa Asiakkaan neuvonantajana mahdollisten vero-, kirjanpito-, oikeudellisten, taloudellisten tai muiden riskien arvioimiseksi, vaan Asiakkaan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijaan.12.6  Asiakkaan selonottovelvollisuus  
 

Asiakas vakuuttaa perehtyneensä Sopimukseen ja ymmärtävänsä Springvestin aseman Sijoituspalvelun tarjoajana. Asiakas on tietoinen edellä kuvatuista sijoituksen riskeistä ja vakuuttaa perehtyneensä Rahoitusvälineeseen, Sijoitus- ja osakassopimukseen sekä Sijoitusmuistioon tarpeellisessa määrin kyetäkseen itsenäisesti tekemään sijoituspäätöksiä taloudellisen asemansa edellyttämällä tavalla ja vastatakseen itsenäisesti sijoitustoimintansa tuloksista.12.7  Kohdeyhtiön asiakasraportointi
 

Kohdeyhtiö on sitoutunut lähettämään tilannekatsauksen Asiakkaalle vähintään kaksi kertaa vuodessa sähköpostitse Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilannekatsaus sisältää muun muassa tiedot merkittävistä Kohdeyhtiön arvoon vaikuttavista uusista sopimuksista ja investoinneista sekä yleisen taloudellisen tilanteen kuvauksen. Lisäksi Kohdeyhtiö toimittaa aina tilikauden päättymisen jälkeen Asiakkaalle tilinpäätöksen.

 

 

13.  Varainhoito-liiketoimintaan liittyvien sijoituspalveluiden yleiset ehdot
 

 

13.1  Sopimuksen piiriin kuuluva omaisuus

 

Sopimuksen piiriin kuuluva omaisuus määritetään Sopimuksessa. Asiakkaan rahavarat säilytetään erillään Springvestin omista varoista asiakkaan valitseman sopimuskumppanin asiakasvaratilillä.  

 

Asiakas voi lisätä rahavaroja Sopimuksen piiriin (lisäsijoitus). Lisäsijoituksen Sijoituspalvelu aloitetaan kymmenen (10) pankkipäivän kuluessa siitä pankkipäivästä, kun lisäsijoitus on kirjautunut asiakkaan asiakasvaratilille.

 

Asiakas voi ilmoittaa omaisuuden siirtämisestä pois sopimuksen piiristä osittain (osanosto) tai kokonaan (nosto). Saatuaan ilmoituksen osanostosta tai nostosta, Springvest realisoi salkun sijoituksia käteiseksi kohtuullisessa ajassa. Springvest pyrkii realisoimaan sijoituksia niiden määrien suhteessa, mutta tietyissä tapauksissa osanosto voi johtaa sijoitussalkun omaisuusallokaatioon, joka ei ole asiakaskohtaisessa sijoitussuunnitelmassa sovitun mukainen. Springvest pyrkii korjaamaan tilanteen ilman tarpeetonta viivästystä.

 

Springvest antaa asiakkaan asiakasvaratiliä hoitavalle sopimuskumppanille toimeksiannon maksun suorittamiseksi asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Osanoston vähimmäismäärä on 5 000 euroa osanostoa kohden. Osanostosta voi aiheutua kustannuksia asiakkaalle hinnastossa kulloinkin voimassa olevien veloitusten mukaan.   

 

 

13.2  Omaisuusallokaatio ja allokaation muuttaminen

 

Asiakas määrittelee Sopimuksen liitteessä 2 strategisen tavoiteallokaation sekä omaisuusallokaation vaihteluvälit. Tietyissä tilanteissa asiakkaan salkku voi poiketa tilapäisesti asiakkaan määrittelemistä omaisuusluokkien vaihteluväleistä. Poikkeamat voivat johtua mm. voimakkaista markkinaliikkeistä, sijoitusmarkkinoiden likviditeettiin tai rahoitusvälineiden hinnanmuodostukseen liittyvistä seikoista. Asiakkaan kanssa tehdystä sopimuksesta riippuen, Springvest muuttaa allokaatiota ilman viivytystä asiakaskohtaisen sijoitussuunnitelman tavoitteiden mukaiseen tilanteeseen pääsemiseksi.

 

 

13.3  Yhtiötapahtumien käsittely

 

Springvestillä on oikeus ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, jotka ovat sen näkemyksen mukaan tarpeellisia asiakkaan omaisuuden ja oikeuksien turvaamiseksi. Springvestillä ei ole kuitenkaan velvollisuutta ryhtyä muihin kuin sopimuksessa mainittuihin tai asiakkaan kanssa erikseen kirjallisesti sovittuihin toimenpiteisiin.

 

Mikäli Springvest tai muu taho katsoo jonkin omaisuutta koskevan toimenpiteen, esimerkiksi yhtiötapahtuman vaativan asiakkaan ohjeistusta, Springvest pyrkii tiedustelemaan asiakkaalta etukäteen toimenpideohjeita. Mikäli asiakkaan omaisuus ei riitä edellä mainitun toimenpiteen suorittamiseen, asiakas ei ole antanut tarvittavaa ohjeistusta tai Springvestille ei jää kohtuullista aikaa toimenpiteen hoitamiseen syystä riippumatta, Springvest ei ole velvollinen ryhtymään toimenpiteeseen eikä vastaa toimenpiteeseen ryhtymättömyydestä aiheutuneista vahingoista.

 

 

13.4  Palkkiot, maksut ja kulut

 

Varainhoidon mukaisten tehtävien hoitamisesta Springvest perii täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksessa tai sijoitusneuvonta- ja toimeksiantojen välityssopimuksessa sekä hinnastossa määritetyt palkkiot, maksut ja kulut.

 

 

13.5  Sopimuksen mukaisen toiminnan aloittaminen

 

Sopimuksen mukainen sijoituspalvelu aloitetaan kymmenen (10) pankkipäivän kuluessa siitä pankkipäivästä, kun sijoitus tai lisäsijoitus on kirjautunut asiakkaan asiakasvaratilille.

 

 

13.6  Ulkoistaminen ja ulkopuolisen avun käyttäminen

 

Springvestillä on oikeus asiakkaalle ilmoittamatta ulkoistaa sopimuksen mukainen toiminta ja sen edellyttämien toimenpiteiden suorittaminen kokonaisuudessaan tai osittain sekä käyttää ulkopuolista apua sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Asiakkaan tietoja luovutetaan vain siinä määrin, kun ulkoistaminen tai apulaisen käyttö vaatii.

 

 

13.7  Omaisuuden arvon aleneminen

 

Springvest on Mifid2-direktiivin nojalla velvollinen informoimaan asiakasta ilman viivytystä, mikäli asiakkaan sopimuksen piirissä olevan koko omaisuuden arvo laskee yli 10 % kuluvan vuosineljänneksen alusta lukien. Tämän jälkeen ilmoitusvelvollisuus koskee jokaista seuraavaa 10 %-yksikön suuruista arvonlaskua. Springvest on linjannut, että kaikkia sijoitusneuvonta- ja toimeksiantojen välityssopimuksen sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen piirissä olevia asiakkaita tarkastellaan tässä yhteydessä salkkutasoisesti. Springvest ei ole velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle, mikäli sijoitussalkun sisällä yksittäisen sijoituksen arvo laskee edellä mainitulla tavalla.

 

 

13.8  Sijoitustoiminnan maksuliikenne

 

Springvest ei osallistu asiakkaan sijoitustoiminnan maksuliikenteeseen. Springvestin edustaja välittää edelleen Asiakkaan asiakasvaratiliä hoitavalle sopimuskumppanille asiakkaan toimeksiannot noston tai osanoston tekemiseksi. Asiakas vastaa siitä, että rahasiirtoon tarvittavat pankkiyhteystiedot ovat oikein ja ajantasaisia.

 

 

13.9  Yhdysvalloissa asuvia koskevat erityisehdot

 

Yhdysvalloissa asuville ei markkinoida sijoituksia, tarjota sellaista informaatiota, jota voidaan pitää sijoitusneuvona tai kehotuksena ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Mikäli asiakkaan asuinpaikka tai yhteisömuotoisen asiakkaan kotipaikka muuttuu Yhdysvaltoihin, tulee asiakkaan ilmoittaa tästä Springvestille välittömästi.


 

13.10  Muuttuneiden tietojen ilmoittaminen

 

Asiakkaan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Springvestille antamissaan tiedoissa, mukaan lukien asiakastiedoissa tapahtuneissa muutoksissa. Kirjallinen ilmoitus muuttuneista tiedoista tulee toimittaa info@springvest.fi-osoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ammattimaisen asiakkaan tai hyväksyttävän vastapuolen asemassa tapahtuneita muutoksia, jotka voivat vaikuttaa asiakasluokitukseen.

 

Springvest ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei asiakas ole ilmoittanut asiakas- tai muiden tietojensa muuttumisesta Springvestille.

 

 

13.11  Eturistiriitatilanteet

 

Kun asiakkaalle on tiedotettu mahdollisesta asiakkaan ja Springvestin tai asiakkaan ja Springvestin toisen asiakkaan välisestä eturistiriitatilanteesta, asiakkaan katsotaan hyväksyneen tilanteen, jollei hän viipymättä reklamoi Springvestille tästä. Tarkemmin eturistiriitatilanteiden hallintaa kuvataan Eturistiriitojen hallintaa koskevat toimintaperiaatteet Springvest Oy:ssä -dokumentissa. Dokumentin kulloinkin voimassa oleva versio on saatavilla Springvestistä pyydettäessä.

 

 

13.12  Sopimusehtojen muuttaminen

 

Springvestillä on oikeus tehdä muutoksia sopimuksiin, sopimusten ehtoihin, hinnastoon ja sekä sopimusten mahdollisiin liitteisiin. Muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, joka alkaa yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun asiakas on saanut myöhempänä kohdassa “Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen” kappaleessa kuvatulla tavalla tiedon sopimusehtojen muuttamisesta. Ellei asiakas irtisano sopimusta “Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen” kappaleen ehtojen mukaisesti, sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä. Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen, sopimus päättyy tällöin viimeistään muutoksen voimaantulopäivänä.

 

 

13.13  Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

 

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään viiden (5) pankkipäivän kuluttua siitä, kun Springvest on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Springvestillä on oikeus irtisanoa kukin sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun asiakas on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Osapuolen katsotaan saaneen sähköpostilla toimitetun toimenpiteen, ohjeen tai muun ilmoituksen tietoonsa sen lähettämistä seuraavana pankkipäivänä, ellei muuta voida osoittaa.    

 

 

13.14  Täyden valtakirjan omaisuudenhoidon sopimusehdot

 

 

13.14.1  Sopimusehtojen soveltaminen

 

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan asiakkaan ja Springvestin väliseen sopimussuhteeseen, kuten täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa on tarkemmin määritelty.

 

Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen, sen liitteiden, hinnaston, yleisten sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoidon sopimusehtojen lisäksi sopimussuhteeseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa kotimaista ja ulkomaista lainsäädäntöä ja markkinapaikkojen markkinasääntöjä ja markkinatapaa, jotka sopimuksen nojalla velvoittavat asiakasta.

 

 

13.14.2  Täyden valtakirjan omaisuudenhoito

 

Springvestillä on oikeus antaa asiakasta sitovia toimeksiantoja sekä edustaa asiakasta kaikissa kulloinkin voimassa olevan täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimuksen piirissä olevan omaisuuden hoitoon liittyvissä asioissa. Springvestin tekemät oikeustoimet velvoittavat asiakasta sekä luovat asiakkaalle oikeuksia ja velvollisuuksia siten kuin asiakas olisi ne itse tehnyt.

 

Selvyyden vuoksi todettakoon, että omistusoikeus sopimuksen piirissä olevaan omaisuuteen tai siitä saatuun kauppahintaan kuuluu aina asiakkaalle. Asiakas solmii itse säilytyksessä ja kauppojen selvityksessä tarvittavat sopimukset, jolloin sopimussuhde näissä sopimuksissa syntyy aina Asiakkaan ja asianomaisen palveluntarjoajan välille. Springvestillä on oikeus saada säilyttäjältä tai säilyttäjiltä kaikki omaisuudenhoitoa varten tarpeelliset tiedot sekä antaa säilyttäjälle omaisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä.

 

Springvest raportoi täyden valtakirjan omaisuudenhoidosta kyseisessä sopimuksessa sovituin väliajoin.

 

 

13.14.3  Asiakkaan oikeus antaa omaisuutta koskevia ohjeita ja toimeksiantoja

 

Asiakas voi antaa omaisuutta koskevia toimeksiantoja ja ohjeita Springvestille. Springvest pyrkii ottamaan huomioon mahdollisuuksiensa mukaan asiakkaan antamat toimeksiannot ja ohjeet, mutta ne eivät sido Springvestiä ja sillä on oikeus olla noudattamatta niitä, erityisesti milloin ne johtaisivat toteutuessaan omaisuusallokaatioon, joka ei ole linjassa asiakkaan kanssa sovitun strategisen omaisuusallokaation kanssa. Springvest ei vastaa asiakkaan sijoitussalkun sisällön tai omaisuusallokaation pysymisestä jatkossa edellä mainittujen toimeksiantojen mukaisina, vaikka ne johtaisivat välittömiin muutoksiin asiakkaan sijoitussalkussa.

 

Sopimuksen piirissä olevaan omaisuuteen liittyvät toimeksiannot tulee antaa pysyvällä välineellä ja riittävästi yksilöiden kuten sopimuksessa on tarkemmin määrätty.

 

 

13.15  Sijoitusneuvonta- ja toimeksiantojen välityssopimusta koskevat sopimusehdot

 

 

13.15.1  Sopimusehtojen soveltaminen

 

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan asiakkaan ja Springvestin väliseen sopimussuhteeseen, kuten sijoitusneuvonta- ja toimeksiantojen välityssopimuksessa ja näissä yleisissä sopimusehdoissa on tarkemmin määritelty.

 

Sijoitusneuvonta- ja toimeksiantojen välityssopimuksen, sen liitteiden, hinnaston, yleisten sekä sijoitusneuvonta- ja toimeksiantojen välityssopimusehtojen lisäksi sopimussuhteeseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa kotimaista lainsäädäntöä ja markkinapaikkojen markkinasääntöjä ja markkinatapaa, jotka sopimuksen nojalla velvoittavat asiakasta.

 

 

13.15.2  Sijoitusneuvonta ja toimeksiantojen välittäminen

 

Springvestin tekemät oikeustoimet velvoittavat asiakasta sekä luovat asiakkaalle oikeuksia ja velvollisuuksia siten kuin asiakas olisi ne itse tehnyt.

 

Omistusoikeus sopimuksen piirissä olevaan omaisuuteen tai siitä saatuun kauppahintaan kuuluu aina asiakkaalle. Asiakas solmii itse säilytyksessä ja kauppojen selvityksessä tarvittavat sopimukset, jolloin sopimussuhde näissä sopimuksissa syntyy aina Asiakkaan ja asianomaisen palveluntarjoajan välille. Springvestillä on oikeus saada säilyttäjältä tai säilyttäjiltä kaikki sijoitusneuvontaa ja toimeksiantojen välittämistä varten tarpeelliset tiedot.

 

Springvest raportoi sijoitusneuvonnasta ja toimeksiantojen välittämisestä kyseisessä sopimuksessa sovituin väliajoin.