Verkkosivujen käyttöehdot

 

 

Voimassa 01.08.2017 alkaen toistaiseksi.

 

 

1.  Verkkosivujen käyttöehtojen soveltamisala

 

Springvest Oy (Y-tunnus: 2492165-6) (”Springvest” tai ”Palveluntarjoaja”) ylläpitää springvest.fi verkkosivua. Springvestin toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 09 183 51 (vaihde). Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

 

Näitä verkkosivun käyttöehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Springvestin verkkosivuilla tarjoamien verkkopalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön sekä sähköiseen asiointiin Springvestin kanssa. Palvelun tarkoituksena on ylläpitää palvelua, jossa kasvuyhtiöt voivat löytää sijoittajia ja sijoittajat voivat löytää kasvuyhtiöitä.

 

Ehtoja sovelletaan rekisteröityneen käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan lisäksi rekisteröityneen käyttäjän Visma Sign –palvelun sähköisellä pankkitunnistautumisella tunnistautuneen (jäljempänä ”Tunnistautuminen”) asiointiin Palvelussa. Tunnistautumisen kautta rekisteröityneestä käyttäjästä käytetään jäljempänä nimitystä ”Asiakas".

 

Näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä ainakin siihen saakka, kunnes Käyttäjän käyttäjätunnus on poistettu Palvelusta. Springvestin tarjoamiin sijoituspalveluihin sovelletaan lisäksi kulloinkin voimassa olevia Sijoituspalvelun yleisiä ehtoja, jotka löytyvät Springvestin verkkosivuilta. Ehtojen ja Sijoituspalvelun yleisten ehtojen mahdollisen ristiriidan tilanteessa sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaisia ehtoja ja toissijaisesti Ehtoja. Ehtoja sovelletaan sekä Asiakkaan että Asiakkaan puolesta Palvelua käyttävän Asiakkaan edustajan (jäljempänä ”Edustaja”) asiointiin Palvelussa.

 

 

2.  Springvestin tarjoamat palvelut

 

Springvestillä voi olla tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä ja yhteistyökumppaneita (“Muut Palveluntarjoajat”). Käyttäjä ja Asiakas ymmärtävät ja hyväksyvät, että myös Muut Palveluntarjoajat voivat tarjota Palvelua.  

 

Springvestillä ja Muilla Palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa Palvelun muotoa, luonnetta, sisältöä ja saatavuutta. Myös Ehdot voivat muuttua, ja Springvest suositteleekin tarkistamaan kulloinkin voimassa olevat Ehdot aika ajoin. Olennaisista Ehtojen muutoksista tiedotetaan Springvestin verkkosivuilla.

 

Springvest voi lopettaa tai keskeyttää Palvelun (tai Palvelun sisältämien ominaisuuksien) tarjoamisen käyttäjille Springvestin yksinomaisen harkinnan mukaan, erikseen ilmoittamatta. Käyttäjä ja Asiakas voivat lopettaa Palvelun käytön milloin tahansa siitä erikseen Springvestille ilmoittamatta.

 

Springvest voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun Palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja. Muiden Palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan käyttäjälle sellaisenaan ja sitoumuksetta. Springvest ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun Palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä ja Asiakas sitoutuvat noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun Palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

 

 

3.  Palvelun käyttö ja käyttöoikeudet

 

 

3.1  Tunnistautuminen ja Ehtojen hyväksyminen

 

Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas rekisteröityy Tunnistautumisen kautta Palvelun käyttäjäksi. Tunnistautumisen yhteydessä tulee hyväksyä Ehdot. Ilman Ehtojen hyväksymistä ei voi käyttää Palvelua. Palvelua ei voi myöskään käyttää jos Käyttäjällä ei ole vaadittavaa ikää tai oikeustoimikelpoisuutta sitovien sopimusten solmimiseksi Springvestin kanssa tai jos Käyttäjä on estynyt vastaanottamasta Palvelua Suomen lakien mukaisesti tai muiden maiden lakien mukaisesti. Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi Asiakas luo itselleen Palvelun käyttöä varten käyttäjätunnuksen ja salasanan.

 

Rekisteröitymisen perusteella Palvelua voidaan käyttää ainoastaan rajoitetusti. Springvestin Palvelun käyttäminen edellyttää aina, että Asiakas tunnistautuu Springvestille sekä allekirjoittaa asiakirjat Tunnistautumisen kautta. Springvest voi estää Asiakkaan Tunnistautumisen käytön teknisesti, mikäli se katsoo siihen olevan perusteltua aihetta. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaiset, eikä niitä saa luovuttaa toisten henkilöiden käyttöön. Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Salasanaa on aina säilytettävä erillään käyttäjätunnuksesta.

 

Mikäli Asiakas on kadottanut käyttäjätunnuksensa ja/tai salasanansa, tulee Asiakkaan välittömästi ilmoittaa käyttäjätunnuksensa ja/tai salasanansa katoamisesta Springvestille sähköpostitse.

 

Asiakkaan Tunnistautuminen on luonnollisen henkilön sähköisen tunnistamisen ja sähköisen allekirjoittamisen väline Palvelussa. Tunnistautuminen on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Tunnistautuminen vastaa Asiakkaan omakätistä allekirjoitusta ja Asiakas vastaa kaikista Palvelussa tehdyistä toimenpiteistä. Tunnistautumisella tehdyt sitoumukset, toimeksiannot ja muut tahdonilmaisut sitovat Asiakasta.

 

Asiakas hyväksyy sen, että Springvest ei miltään osin ole Tunnistautumisen käyttöä koskevan sopimuksen osapuoli. Asiakas vastaa Tunnistautumisen voimassaolosta tai mahdollisesta käytön estämisestä, keskeytymisestä tai lakkaamisesta johtuvasta Palvelun käytön estymisestä. Asiakas vastaa Tunnistautumiseen liittyvien tunnisteiden oikeudettomasta käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista siihen saakka, kunnes Asiakas on Ilmoittanut niiden katoamisesta Springvestille ja Springvestillä on ollut kohtuullinen aika estää Palvelun käyttäminen Asiakkaan Tunnistautumisella.

 

Asiakas vastaa kuitenkin kaikesta tietojen kolmannelle joutumisen takia aiheutuneesta vahingosta, mikäli Asiakas tai Edustaja on säilyttänyt Tunnistautumiseen liittyviä tunnisteitaan huolimattomasti tai muulla menettelyllään myötävaikuttanut tietojen joutumiseen kolmannen haltuun. Kuitenkin tilanteessa, jossa Tunnistautumiseen liittyvät tunnisteet ovat kadonneet, tulee Asiakkaan tehdä ilmoitus katoamisesta viipymättä myös sille taholle, joka on kyseiset tunnisteet Asiakkaalle luovuttanut. Springvestillä on oikeus luottaa mainittuja tunnisteita käyttäen tehtyihin toimenpiteisiin, kunnes tunnisteet luovuttanut taho on estänyt niiden käytön.

 

 

3.2  Asiakkuuden hyväksyminen ja peruminen

 

Jotta Käyttäjä voi käyttää Palvelua, tulee Springvestin hyväksyä Käyttäjän asiakkuus. Hyväksymistä varten Käyttäjän on luotava asiakkuus, toimitettava pyydetyt tiedot ja vahvistettava henkilöllisyys Tunnistautumisella.

 

Springvestillä on lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (rahanpesulaki) mukainen asiakkaan tuntemisvelvollisuus. Käyttäjä ja Asiakas ymmärtävät, että Springvest voi pyytää tietoja lainmukaisen tuntemisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Mikäli oikeita ja täydellisiä tietoja tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi ei anneta, Springvest voi estää Palvelun käytön tai rajoittaa sitä esimerkiksi jäädyttämällä liiketoimen kohteena olevat varat tarvittavien tietojen saamiseksi. Springvestillä on oikeus perua tekemänsä asiakkuuden hyväksyminen mistä tahansa syystä ja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.   Käyttäjä ja Asiakas ymmärtävät, että jos asiakkuus perutaan, Käyttäjä ja Asiakas ei pääse Palveluun, käyttäjätietoihin, tiedostoihin tai muuhun sisältöön. 

 

 

3.3  Asianmukaisuusarviointi

 

Springvest tekee kaikille Palvelua käyttäville sijoittaja-asiakkaille (jäljempänä ”Sijoittaja”) asianmukaisuusarvioinnin, jonka tarkoituksena on varmistaa, onko rahoitusväline Sijoittajan kannalta asianmukainen. Sijoittajan tulee vastata muun muassa sijoitustietämystään ja –historiaansa ja varallisuuttaan koskeviin kysymyksiin koska tahansa asiakkuuden luomisen jälkeen, kuitenkin viimeistään ensimmäisen sijoituksen tekemisen yhteydessä.

 

 

3.4  Käyttäjän ja Asiakkaan käyttämät laitteet ja ohjelmat

 

Asiakas ja Käyttäjä vastaavat siitä, että heillä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet.

 

Springvest ei kuitenkaan voi taata, että Palvelua voi käyttää Asiakkaan tai Käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä. Springvestillä on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen, jos Asiakkaan tai Käyttäjän käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet tai Asiakkaan tai Käyttäjän tapa käyttää näitä vaarantavat Springvestin arvion mukaan sähköisten palvelujen tai muiden Springvestin tarjoamien palvelujen turvallisuuden tai toiminnan.

 

 

3.4  Palvelun käytettävyys

 

Springvest ei takaa eikä vastaa siitä, että Asiakkaan tai Käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla. Springvestillä on oikeus keskeyttää Palvelun tarjonta tarpeellisten huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden ajaksi. Springvest ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan tulevista huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä Palvelussa tai Internetsivuillaan. Asiakas ja Käyttäjä ymmärtävät, että tarjottava Palvelu ei välttämättä ole kaikkina aikoina Asiakkaan tai Käyttäjän saatavilla, mikäli este Palvelun tarjoamiselle johtuu tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöstä tai tietoliikenne- tai televerkkojen taikka tietojärjestelmien ruuhkautumisesta tai esteestä, joka huomattavasti vaikeuttaa Springvestin toimintaa Springvestin pystymättä vaikeuksitta vaikuttamaan esteen ilmenemiseen tai jatkumiseen.

 

Palvelua koskevat huomautukset on tehtävä Springvestille viipymättä ja viimeistään kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun Asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste.

 

 

4.  Immateriaalioikeudet

 

Springvest omistaa kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, jotka kohdistuvat Palveluun, ellei toisin ole ilmoitettu. Ellei kirjallisesti ole sovittu Springvestin kanssa, Ehdot eivät oikeuta käyttämään Springvestin toiminimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja tai verkkotunnuksia. 

 

Palvelun sisällön (kuten datatiedostot, teksti, ohjelmistot, äänitiedostot, musiikki, valokuvat ja videot) tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Springvestin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

 

 

5.  Palvelussa annetut tiedot ja riskivaroitus

 

Mitään Palvelussa esitettävää tietoa ei tule käsittää sijoituskohteiden osto- tai myyntitarjoukseksi eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Annetut tiedot eivät myöskään liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Asiakas hyväksyy myös sen, että kohdeyhtiöiden osalta Palvelussa esitetyt tiedot käsittelevät usein odotettua tulevaisuuden liiketoimintaa ja tulosta. Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät niiden luonteen johdosta epävarmoihin asioihin ja niihin voivat vaikuttaa monet tekijät, mukaan lukien seikat joihin kohdeyhtiö ei voi vaikuttaa. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä Asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Asiakas vastaa aina sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Ellei pakottavasta laista muuta johdu, Springvest ei vastaa Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

 

Sijoittaminen kasvuvaiheessa olevaan kohdeyhtiöön sisältää huomattavia riskejä, joiden toteutuessa Asiakas voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahoitusvälineen historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahoitusvälineiden hinnanmuodostus ei välttämättä ole luotettavaa, eivätkä Asiakkaat voi välttämättä myydä rahoitusvälineitä toivomanaan ajankohtana tai lainkaan. Rahoitusvälineille ei näin ollen muodostu toimivia markkinoita. Listaamattomana yhtiönä kohdeyhtiöllä ei ole myöskään listattuja yhtiöitä vastaavaa lakisääteistä tai pörssin sääntöihin perustuvaa tiedonantovelvollisuutta osakkeenomistajilleen. Lisäksi rahoitusvälineet ovat äänivallattomia ja rahoitusvälineen omistajan hallinnolliset oikeudet ovat hyvin suppeat. Kohdeyhtiöt ovat tyypillisesti start up -vaiheessa olevia kasvuyhtiöitä. Yleisen näkemyksen mukaan kasvuyhtiöihin tehdyistä sijoituksista keskimäärin 1/10 tuottaa hyvin tai erinomaisesti, 4/10 antaa kohtalaisen tuoton ja 5/10 epäonnistuu ainakin osittain. Kohdeyhtiöillä ei välttämättä ole vielä merkittävässä määrin liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan niiden arvo perustuu suurelta osin tulevaisuudenodotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Kohdeyhtiöiden toiminnan vakiintumattomuudesta johtuen kohdeyhtiöiden osakkeiden merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

Springvest ei toimi missään suhteessa Asiakkaan neuvonantajana mahdollisten vero-, kirjanpito-, oikeudellisten, taloudellisten tai muiden riskien arvioimiseksi, vaan Asiakkaan tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä asiantuntijaan.

 

 

6.  Vastuunrajoitus

 

Käyttäjä ja Asiakas ymmärtävät ja hyväksyvät, että Springvest ei missään tapauksessa ole käyttäjälle ja/tai Asiakkaalle vastuussa:

 

a) mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Käyttäjälle ja/tai Asiakkaalle saattaa aiheutua. Tällaisia saattaa olla saamatta jäänyt voitto, maineen tai liikearvon menetys, liiketoiminnan vähentyminen tai keskeytyminen, tiedon menetys, korvaavien tuotteiden tai palveluiden hankintakustannukset, Käyttäjän ja/tai Asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisestä sopimuksesta tai sellaisen toteutumatta jäämisestä tai muista kolmannen osapuolen Asiakkaalle esittämistä vaatimuksista aiheutuneet kustannukset;

 

b) Käyttäjälle tai Asiakkaalle aiheutuvasta välillisestä tai välittömästä menetyksestä tai vahingosta, sisältäen menetykset tai vahingot sen johdosta, että Käyttäjä tai Asiakas on luottanut Palvelussa esiintyvän tiedon täydellisyyteen, tarkkuuteen tai olemassaoloon, taikka siitä, että Käyttäjän ja/tai Asiakkaan lataama sisältö on puutteellista, virheellistä tai epätäydellistä.

 

Käyttäjä ja Asiakas ovat itse vastuussa Palvelun käytöstään, mukaan lukien muttei kuitenkaan rajoittuen tekemiinsä sijoituksiin Palvelun kautta.

 

Rahoituskierrosten julkaiseminen Palvelussa ei tarkoita, että Springvest suosittelisi sijoituskohdetta eikä myöskään, että Springvest pitäisi kyseistä sijoituskohdetta hyvänä sijoituskohteena.

 

 

7.  Sopimusehtojen muutokset

 

Springvestillä on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Muutettuja ehtoja sovelletaan jo voimassaoleviin sopimuksiin, jos Asiakkaalle on tiedotettu muutoksista.

 

 

8.  Sopimuksen siirtäminen

 

Sopimus sitoo sopijapuolia sekä heidän lakimääräisiä seuraajiaan. Asiakas ei ole oikeutettu siirtämään sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan ulkopuoliselle ilman Springvestin suostumusta. Springvest saa kuitenkin ilman Asiakkaan suostumusta siirtää joko kaikki tai osan Ehtojen ja sopimusten mukaisista velvoitteistaan Springvestin kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

 

 

9.  Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

 

Palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättymään seitsemän (7) päivän kuluttua irtisanomisesta. Springvest voi irtisanoa sopimuksen lakkaamaan yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomista koskeva ilmoitus tulee tehdä sähköpostitse. Springvest hoitaa loppuun ne toimeksiannot tai palvelupyynnöt, jotka on tehty sopimuksen voimassaoloaikana. Asiakas vastaa irtisanomisaikana kaikista tähän sopimukseen ja Asiakkaan nimissä tehtyihin toimeksiantoihin ja palvelupyyntöihin liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista. Sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa, mikäli sopijapuoli (i) on olennaisesti jättänyt täyttämättä sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muulla olennaisella tavalla rikkonut sopimuksen ehtoja tai ilmeisesti väärinkäyttänyt Palvelua; (ii) asetetaan yrityssaneeraukseen, selvitystilaan, konkurssiin tai muutoin on perusteltua syytä olettaa toisen sopijapuolen tulleen maksukyvyttömäksi; (iii) henkilöasiakas kuolee. Springvestillä on lisäksi oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli Palvelun tarjoaminen Asiakkaalle on keskeytetty näiden ehtojen mukaisesti Asiakkaasta johtuvasta syystä.

 

 

10.  Riitaisuuksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

 

Osapuolten väliset Palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.